Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Tällä sivulla kerrotaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelusta ennen vuotta 2023.

Sivulta löytyvät myös tiedot hyvinvointialueen valmisteluvaiheen työryhmistä ja ne pöytäkirjat, joita ei ole julkaistu dynasty-tietopalvelussa.

Sote- ja pelastustoimen uudistus Suomessa ja Pohjois-Karjalassa

Valtakunnallisessa sote- ja pelastustoimen uudistuksessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueet ovat Suomessa kokonaan uudenlainen hallinnollinen rakenne, joihin valitaan päättäjät aluevaaleilla neljän vuoden välein. Hyvinvointialueet saavat rahoituksensa valtiolta.

  • Hyvinvointialuemuutoksessa Siun soten henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen ja Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi.

Pohjois-Karjala oli ainoa alue Suomessa, jossa kaikki hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut, pelastuslaitos mukaan lukien, oli jo aiemmin koottu samaan organisaation: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä oli toiminut jo vuodesta 2017 alkaen. Kuntayhtymässä mukana oli alusta alkaen myös ympäristöterveydenhuolto.

Suurin organisaatiomuutos – 17 eri organisaation toiminnan yhdistäminen samaan organisaatioon, oli Pohjois-Karjalassa tehty jo vuonna 2017. Palvelujen myöntämisen ja toiminnan periaatteet sekä yhteydenottotavat oli niin ikään kuntayhtymässä jo yhtenäistetty. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä suurimmat muutokset olivat kokonaan uudenlaisen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisäävän hallinnollisen päätöksentekorakenteen käynnistäminen.

Valmisteluvaiheen työryhmät

Hyvinvointialueen valmistelu alkoi vuonna 2021. Hyvinvointialueen valmistelun muutosjohtajana toimi Elina Felin ja hallinnollista valmistelua tehtiin 11 hengen valmistelutiimissä.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja poliittinen seurantaryhmä

Hyvinvointialueiden voimaanpanolaissa säädettiin väliaikaisesta valmistelutoimielimestä (VATE), jonka tehtävänä oli huolehtia niistä välttämättömistä toimenpiteistä, jotka oli tehtävä ennen kuin aluevaltuuston toimikausi alkoi 1.3.2022. Voimaanpanolain mukaan valmistelutoimielimen jäsenet oli valittava muutoksen osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Pohjois-Karjalan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseninä toimivat Siun soten johtoryhmän jäsenet. Valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimi kuntayhtymän toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

Poliittinen seurantaryhmä toimi väliaikaisen valmistelutoimielimen tukena hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä oli seurata uudistuksen toimeenpanoa Pohjois-Karjalassa sekä välittää poliittisen päätöksenteon näkemyksiä valmisteluun ja viestiä valmistelusta omiin poliittisiin ryhmiin. Poliittinen seurantaryhmä nimettiin Siun soten valtuuston päätöksellä, ja siihen kuuluivat Siun soten yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto, pelastuslaitoksen johtokunnan nimeämä edustaja sekä syksyllä 2021 Siun soten valtuustossa edustettuina olleiden poliittisten ryhmien edustajat. Poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimi Hannu Mikkilä.

Väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittinen seurantaryhmä lakkasivat, kun hyvinvointialueen aluevaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa 2022.

Kuntayhteistyöryhmä ja kumppanuusryhmä

Kuntayhteistyöryhmä koostui Pohjois-Karjalan kuntien nimeämistä edustajista. Kuntayhteistyöryhmän tehtävänä oli seurata ja tukea valmistelutyötä, välittää kuntien näkemyksiä valmisteluun sekä viestiä valmistelusta omiin organisaatioihinsa. Kuntayhteistyöryhmä osallistui myös hyvinvointialueen ja kuntien yhdyspintojen määrittelyyn sekä toimintaratkaisujen kehittämiseen. Kuntayhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginjohtaja Kari Karjalainen.

Kumppanuusryhmä koostui hyvinvointialueen sidosryhmien edustajista, muun muassa järjestöistä, kunnista, oppilaitoksista, elinkeinoelämästä sekä vaikuttamistoimielimistä. Kumppanuusryhmän tehtävänä oli välittää sidosryhmien näkemyksiä hyvinvointialueen valmistelun tueksi sekä viestiä valmistelusta omille organisaatioilleen. Kumppanuustyöryhmässä toimi alatyöryhmät hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyörakenteiden sekä hyvinvointikertomuksen suunnittelutyöhön, järjestöyhteistyöhön, vaikuttamistoimielimien valmisteluun sekä työllisyys- ja osallisuusasioihin. Kumppanuustyöryhmän puheenjohtajana toimi Maarika Kasonen.

Kuntayhteistyöryhmän ja kumppanuusryhmän toiminta tässä tarkoituksessa lakkasi vuoden 2022 lopussa.

sote-uudistus tiedotteet

Tiedotteet hyvinvointialueen valmistelusta 31.12.2022 saakka

Blogit

Ota hetki aikaa ja pysähdy

Lapsen elämässä tapahtuneet muutokset voivat aikuisen silmin vaikuttaa pieniltä, mutta lapsen arjessa ne voivat heijastua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Asiakkaan arjen äärelle pysähtymisellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset hänen elämässään.

Sote-uudistus on jo täällä!

Tulevalla hyvinvointialueella tehtävämme on järjestää ja tuottaa parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Me voimme tehdä sen jo nyt.

Asiakkaana sote-viidakossa

Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas on entistä aktiivisempi toimija omassa asiassaan, niin palveluiden tarpeen arvioinnissa kuin palveluiden suunnittelussakin.

Kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi - Aikajana

2023

Palvelujen järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyivät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023

2022

Aluevaalit tammikuussa 2022

Pohjois-Karjalan aluevaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa 2022

2021

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021

Hyvinvointialueen valmistelu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla

2017

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017

Hyvinvointialue kyselyt linkki

Työryhmien kokousmuistiot

Työryhmien kokousmuistiot

somejako