Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Siun soten yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 § 7
14.11.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Siun soten yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 § 7

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS VÄLIPÄÄTÖS 19/0504/2

Antopäivä
1.11.2019

Diaarinumero
00821/19/2299
00950/19/2299

ASIA Hakemus täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisasiassa

Valittajat 

Ilomantsin kunta
Outokummun kaupunki

Päätös, johon on haettu muutosta

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymäval-
tuusto 19.3.2019 § 7

Yhtymävaltuusto on yhtymähallituksen esityksestä päättänyt, että liitteen
mukaiset jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet liitetään vuoden 2018 talous-
arvioon. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kyseiset maksuosuudet vuoden
2018 laskutuksen perustaksi, jonka perusteella kuntakohtaiset tasaukset
vuoden 2018 aikana tehtyyn laskutukseen tehdään siten, että tasaukset huo-
mioidaan vuoden 2019 maksuosuuksien laskutuksessa 1.4.20191ukien.

Lisäksi yhtymävaltuusto on päättänyt hyväksyä STM:n tietopakettien käyt-
tämisen vuosien 2017 ja 2018 kuntakohtaisten kustannusten laskennassa ja
laskennan tulosten käyttämisen kyseessä olevien vuosien maksuosuuksien
määrittämisessä.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Ilomantsin kunnan valitus
Yhtymävaltuuston päätös 19.3.2019 § 7 on kumottava ja asia palautettava
yhtymävaltuuston käsiteltäväksi vuosien 2017, 2018 ja 2019 tosiasialliseen
palveluiden käyttöön perustuvien kuntaosuuksien selvittämistä varten. Mi-
käli vuoden 2017 tosiasialliseen palveluiden käyttöön perustuvat virheettö-
mät toteumatiedot eivät ole selvitettävissä, on laskenta vuoden 2018 maksu-
osuuksien osalta perustettava aiemmin päätetyn mukaisesti vuosien 2015
(20 %) ja 2016 (30 %) tilinpäätöksiin sekä vuoden 2017 kuntakohtaiseen
maksuosuuteen, joka perustuu vuosien 2014-2016 toteumiin (95 %) sekä
asukasluvun mukaiseen osuuteen (5 %).

Yhtymävaltuuston valituksenalainen päätöksen täytäntöönpano on kiellet-
tävä ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on vel-
voitettava korvaamaan Ilomantsin kunnan oikeudenkäyntikulut asiassa kor-
kolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeu-
den ratkaisun antamispäivästä lukien.

Vaatimuksia on perusteltu valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Outokummun kaupungin valitus

Yhtymävaltuuston päätös 19.3.2019 § 7 on kumottava ja sen täytäntöön-
pano kiellettävä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymä on velvoitettava korvaamaan Outokummun kaupungin oikeudenkäyn-
tikulut korkoineen.

Vaatimuksia on perusteltu valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Lausunnot
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtyrnähalli-
tus on antanut valitusten johdosta lausunnot, joissa on täytäntöönpanon
kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta lausuttu seuraavaa:

Mikäli yhtymävaltuuston valituksenalainen päätös kumottaisiin, kuntien
maksuosuudet voidaan oikaista siihen tilanteeseen, jossa ne olivat ennen
valituksenlaisia päätöksiä. Näin ollen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole
tarvetta.

Merkitään

Hallinto-oikeudella on tätä asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään Ilo-
mantsin kunnan ja Outokummun kaupungin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 §
8 tekemien valitusten (hallinto-oikeuden diaarinumerot 00822/19/2299 ja
00951/19/2299) oikeudenkäyntiasiakirjat. Lisäksi käytettävissä ovat olleet
Ilomantsin kunnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymän yhtymähallituksen päätöksestä 1.3.2019 § 48 tekemän valituksen
(hallinto-oikeuden diaarinumero 00631/19/2299) oikeudenkäyntiasiakirjat.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kun-
tayhtymän yhtymävaltuuston päätöksen 19.3.2019 § 7 täytäntöönpanon
kieltoa koskevat hakemukset.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valitusten osalta myöhemmin.

Perustelut
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se
on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi-
kaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi
taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen
kieltää täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanoa ei ole tähän men-
nessä saadun selvityksen perusteella syytä kieltää.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainittu

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.33 K).

Päätöksen on tehnyt hallinto-oikeustuomari Jukka Hartikainen, Terhi Vanala
ja Marika Turunen.

Esittelevä jäsen  Marika Turunen

Sauli Hakkarainen
lainkäyttösihteeri


Jakelu

Päätös   Ilomantsin kunnanhallitus
Oikeudenkäyntimaksu  maksutta
Päätös   Outokummun kaupunginhallitus
Oikeudenkäyntimaksu  maksutta

Jäljennös  Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava päätöksestä.
Asiakirjoihin

 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto -oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.

Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi , valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista . Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sähköisen asiointipalvelun kautta tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä . Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä , kolmantena päivänä tiedoksianto - tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä . Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto -oikeudelle . Valitusasiakirjat liitteineen voi toimittaa sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet . Valitusasiakirjat voi toimittaa myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero , joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voi-
daan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja , julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja , jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Korkeimman hallinto -oikeuden osoite

Postiosoite : PL 180, 00131 Helsinki Telekopionumero : 029 56 40382
Käyntiosoite : Fabianinkatu 15, Helsinki Sähköpostiosoite : korkein.hallinto-oikeus @oikeus.fi

Sähköinen asiointipalvelu : https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

LO 00.33 K
 

somejako