Navigaatiovalikko

Siun sote kuva

Hankkeet

Vauras-hanke

Hankeaika: 1.1.2022-31.12.2023

Keskeinen sisältö: Kansallisen päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelujen kehittämishankekokonaisuuden tavoitteena on yhdenvertaisempi hoito ja kuntoutus sekä kaikilla alueilla käytössä oleva, päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden tarvitsemien perus- ja erityistason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muodostama kokonaisuus. Avustuksen tavoitteena on kehittää kohderyhmän palveluketjuja ja kokonaisuuksia ja tehostaa raskauden aikaisen päihteidenkäytön tunnistamista alueilla siten, että alueen palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja laadukkaita, oikea-aikaisia, yhdenvertaisesti saatavilla ja saavutettavissa. Palvelut muodostavat kokonaisuuden ja toimivat saumattomasti yhteen.

Hankekokonaisuuden kehittämisen päälinjat ovat

 1. Palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien tehostaminen
 2. Päihteiden käytön varhaisen tunnistamisen tehostaminen

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Savon hyvinvointialue (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

Muut hankkeeseen osallistujat: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä), Keski-Suomen hyvinvointialue (31.12.2022 asti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä), Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (31.12.2022 asti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Hankkeen kustannusarvio on 700 000 euroa ja Pohjois-Karjalan Hyvinvointialueen osuus rahoituksesta 82 400 euroa.

Syöpäpotilaan digitaalinen hoitopolku koko palvelujärjestelmään

Hankeaika: 1.6.2022- 31.5.2023

Keskeinen sisältö: Pilotissa otetaan käyttöön digitaalinen hoitoväline, joka opastaa, ohjaa ja neuvoo sekä potilasta että hoitohenkilöstöä läpi koko syöpäpotilaan hoitopolun (kirurgia, lääke- ja sädehoito, seuranta ja oireenmukainen hoito). Tavoitteena on luoda digiavusteinen toimintamalli, jossa potilaan aktiivisesti tuottamaa tietoa hyödyntämällä kehitetään aiempaa turvallisempi ja kustannusvaikuttavampi hoitokokonaisuus.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Muut hankkeeseen osallistujat: Kaiku Health

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sitra

Hankkeen kustannusarvio: 241 936 €

Työelämälähtöinen kyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen

Hankeaika: 1.5.2021 - 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Kyvykkyys-hankkeessa kehitetään rakennemuutosalojen (sote, ikääntyvä julkinen sektori, teollisuus) tarpeisiin vastaavia jatkuvan oppimisen työkaluja ja menetelmiä. Hankkeen tarkoituksena on edistää henkilöstön digikyvykkyyttä sekä lisätä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta ja uusien menetelmien tunnistamista erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Hankkeen avulla pyritään kannustamaan organisaatioita digitaalisen osaamisen ja kyvykkyyden kehittämiseen. Päätoteuttajana hankkeessa toimii Karelia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Siun sote.

Siun soten keskeisenä tavoitteena on suunnitella ja saada käyttöön työyksikkökohtainen digisuunnitelma mahdollisimman moneen työyksikköön. Työyksikkökohtaisen digisuunnitelman tarkoituksena on saada sähköisten palveluiden ja digikyvykkyyden merkitys selkeämmäksi työyksikön toiminnassa. Siun soten tavoitteena on myös yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittää ja testata sähköinen oppimisalusta henkilöstön digikyvykkyyden edistämisen työvälineenä. Siun sotessa hankkeen ensisijaisina kohderyhminä toimivat digimentorit sekä heidän esihenkilönsä.

Hankkeen hallinnoija: Karelia AMK

Muut hankkeeseen osallistujat: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: Kehittämisjohtaja Heli Aalto

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja valtio

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 498 924 €, josta Siun soten osuus 230 000 €.

KOLMIPORRAS - Kolmiportainen varhaisen tuen toimintamalli nuorten psykososiaalisissa haasteissa

Hankeaika: 1.9.2021 - 31.8.2023

Keskeinen sisältö: Kolmiporras-hanke kiinnittyy pohjoiskarjalaisten nuorten mielenterveyden tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä varhaisen tuen tarjoamisen ja saamiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Hankkeessa kehitettävällä toimintamallilla ennaltaehkäistään haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kouluttautumis- ja työllistymiskykyä uhkaavien ongelmien syntymistä.

Hankkeen hallinnoija: Joensuun seudun omaishoitajat ry

Muut hankkeeseen osallistujat: Joensuun Setlementti Ry, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Maakuntaliitto, ELY-keskus ja Siun sote

Hankkeen kustannusarvio: 317 750€

Hyvinvoiva siunsotelainen – kriittinen menestystekijä

Hankeaika: 9.9.2021 - 31.8.2023

Keskeinen sisältö: Hankkeen tavoitteena on luoda uudistumisen johtamisen rakenne ja -tuen malli Siun soteen, kehittää henkilöstöjohtamista muutoksissa ja tukea uudistumisen johtamista eri organisaatiotasoilla.

Hankkeen tuloksena hyvinvointialueen esihenkilöille on olemassa arkeen jalkautettu työkalu ja tukimateriaalia onnistuneen uudistuksen suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Uudistumisen johtamisen malliin sisältyy johtamisen rakenteen työkalu, kanvaasi, sekä verkkokurssi esihenkilöille. Verkko-opintokokonaisuus julkaistiin tammikuussa 2023. Verkkokurssin tavoitteena on kannustaa esihenkilöitä hyödyntämään uudistumisen johtamisen toimintaperiaatetta ja -työkalua innostavien luentojen sekä case-kerronnan avulla.

Työskentelymenetelminä on ollut muun muassa moniammatillinen työpajatyöskentely Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden fasilitoimana, lähijohdon henkilökohtaiset sparrauskeskustelut ja muutosjohtamisen ”HelpDesk” -tapaamiset esihenkilöille tai uudistusta suunnitteleville tahoille. Lisäksi hankkeen aikana on kehitetty ”huojentava keskustelu”- työpaja työyhteisöille.

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaatteen ja verkko-opintokokonaisuuden lanseeraus tapahtui tammikuussa 2023.

Hankkeen hallinnoija: Pirjo Manninen, henkilöstöjohtaja

Muut hankkeeseen osallistujat: Outi Kuningas, työhyvinvointiasiantuntija

Yhteyshenkilö: Outi Kuningas

Rahoittaja: Siun sote, Kevan Työelämän kehittämisrahasto

Hankkeen kustannusarvio: 200 000€

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille - Meijän oma ja turvallinen arki

Hankeaika: 1.3.2022 – 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Iäkkäiden kotiin annettavien palvelujen kokonaisuuden kehittäminen (sote-uudistuksen toimeenpano) ja kotiin annettavia palveluja koskevan lainsäädännön toimeenpano. Keskeisenä välineenä on Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020-2023 annettujen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän palvelujärjestelmää koskevien suositusten toimeenpanon tukeminen kotona asumista tukevien palvelujen osalta:

 • Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä
 • Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan
 • Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun
 • Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Minna Penttinen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: 1 095 000 €

Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen KYS-ervalla

Hankeaika: 1.10.2021 - 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -hankkeen tavoitteena on Pohjois-Karjalassa kotisairaalatoiminnan kehittäminen niin, että Pohjois-Karjalan jokaisessa kunnassa on tarjolla erityistason palliatiivista Kotisairaala-toimintaa, joka tuottaa palliatiivisen hoidon palveluita parantumattomasti sairaille potilaille. Toiminnan avulla voidaan kehittää myös asumispalvelujen ja kotihoidon henkilökunnan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista. Hankkeen lopputuloksena valmistuu Siun soten malli kattavan Kotisairaalatoiminnan järjestämisestä.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Muut hankkeeseen osallistujat: PSSHP, KSSHP, Essote ja Sosteri

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 000 178 €, josta Siun soten osuus 142 000 €

Hyvinvointia ja Kestäviä palveluja Pohjois-Karjalassa (Hyke)

Hankeaika: Ensimmäinen hankekausi 26.4. - 31.12.2022, toinen hankekausi 1.1.2023–31.12.2025.

Keskeinen sisältö: Hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille, josta tämä hankekokonaisuus kohdistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella. Tavoitteina on purkaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista, lisäten uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja laajentaen kustannustehokkaiksi osoittautuneiden ratkaisujen käyttöä mahdollisimman kattavana alueiden välisenä ja kansallisena yhteistyönä.

Kohderyhmänä haavoittuvassa asemassa olevat: ​

 • Nuorten mielenterveyshäiriöt ja mielenhyvinvoinnin tukeminen ​
 • Aikuisten ja ikääntyvien pitkäaikaissairaudet ​
 • Kotona asumista tukevien lääkäripalvelujen kokonaisuus (kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen)

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Satu Elo

Rahoittaja: EU:n kertaluonteinen elpymisväline (Next Generation EU)

Hankkeen kustannusarvio: Ensimmäinen hankekausi 1 404 000 €. Toinen hankekausi 8 635 000 €.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa hanke

Hankeaika: 1.1.2022 - 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Hankkeen päätavoitteena on ottaa käyttöön vaikuttavaksi todettuja ehkäisevän päihdetyön menetelmiä osaksi Siun soten palveluja ja kuntien ehkäisevää päihdetyötä sekä vahvistaa Pohjois-Karjalan alueella ehkäisevää päihdetyötä tekevien toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa pyritään pitkällä aikavälillä vaikuttamaan päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Muut hankkeeseen osallistujat: Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Yhteyshenkilö: Ennaltaehkäisevän päihdetyön asiantuntija Ellinoora Ojala

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys, kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 900 850 €, josta Siun soten osuus 93 169 €

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen IPS – sijoita ja valmenna

Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2022, jatkoaika 30.6.2023 saakka.

Keskeinen sisältö: Yhteistyömallin luominen psykiatristen palveluiden ja maakunnan kuntien työllisyyspalvelujen ja erityisesti Joensuun alueen Luotsi-hankkeen duuniagenttien ja Sote-keskus-hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Luotsi-hankkeen työnantajaverkostoja, ja jalkaudutaan työpaikoille työpaikkojen löytämiseksi. Materiaalin tuottaminen hankkeesta työnantajille ja Miepä-palveluille jaettavaksi sekä työyhteisöjen ja Miepä-palvelujen kouluttaminen ja valmentaminen IPS-toimintamallista. Kohderyhmä ovat nuoret 18–30-vuotiaat henkilöt, joilla on diagnosoitu psykiatrinen sairaus.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 356 240 €.

Meijän Digi -hanke

Hankeaika: 1.10.2020 – 31.12.2022

Keskeinen sisältö: Meijän Digi -hanke opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönotto maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Muut hankkeeseen osallistujat: Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö r.y. (MSL), Meidän IT ja talous Oy (MEITA) ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Kehittämisjohtaja Heli Aalto

Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 548 818,65 €, josta Siun soten osuus 139 995 €.

Alueellinen oppimisverkko – Itla

Hanke-aika: 1.7.2020 – 31.12.2026

Keskeinen sisältö: Alueellisella oppimisverkostolla tarkoitetaan samanlaisella orientaatiolla kehittämistyötä tekevien alueiden yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on oppia omasta ja toisten tekemästä työstä lapsi- ja perhepalvelujärjestelmän kehittämiseksi. Verkostossa tehtävällä kehittämistyöllä pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kasvatustoimien organisaatiot, jotka toimivat lasten ja perheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaavaa työtä vaativien tilanteiden hoitamiseksi. Päämääränä on palveluiden mahdollisimman pitkälle viety integraatio, joka mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin alueella.

Hankkeen hallinnoija: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Muut hankkeeseen osallistujat: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Sanna Tiainen

Rahoittaja: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 87 500 €

Barnahus-hanke, Pohjois-Karjalan LASTA-malli

Hanke-aika: 1.5.2020 – 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Hankkeen ydintavoitteena on taata väkivaltaa kokeneille lapsille ja nuorille moniammatillinen, lapsikeskeinen ja viiveetön väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä varmistaa lapselle ja perheelle riittävä tuki ja hoito. Pohjois-Karjalan LASTA-malli on poliisin, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon viranomaisyhteistyön malli, joka sisältää sosiaalihuollon johdolla tehtävän laajan, strukturoidun lähtötilannekartoituksen ja tiedonkeruun. Viranomaisyhteistyö tähtää lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseen sekä lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon oikea-aikaisuuteen ja vaikuttavuuteen. Hankkeen aikana mallinnetaan LASTA-koordinaattorin toimintaa, joka toimii hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoon ohjaamisessa sekä viranomaisten yhteyshenkilönä. Tavoitteena on saada tehtävä vakinaistettua hankekauden loputtua.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Savon hyvinvointialue

Muut hankkeeseen osallistujat: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Leena Lukkarinen, projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 524 600 €, josta Siun soten osuus 104 141 €. Kokonaiskustannukset 214 541 €, josta Siun soten osuus 104 141 €. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke 2020–2023

Hanke-aika: 1.1.2020 – 31.12.2023

Keskeinen sisältö: Perustuu hallitusohjelman mukaiseen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan, jonka taustalla on tarve sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Ohjelmalla tuetaan hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sote-keskus. Tavoitteena on vastata Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Siun soten välisissä keskusteluissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arviointiraportissaan esiin nostamiin alueellisiin haasteisiin. Kehittämistyötä tehdään  STM:n asettamien hyötytavoitteiden avulla:

 1. saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
 2. ennaltaehkäisy ja ennakointi
 3. laatu ja vaikuttavuus
 4. monialaisuus ja yhteen toimivuus
 5. kustannusten nousun hillintä

Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta viedään eteenpäin yhtä aikaa hyvinvointialueen valmistelutyön kanssa. Yhdessä nämä kaksi toteuttavat hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, sote-uudistusta. Hyvinvointialue luo rakenteet ja Tulevaisuuden sotekeskus -hanke luo uusia toimintamalleja ja -käytänteitä, jotta hyvinvointialue palvelisi entistä paremmin kaikkia pohjoiskarjalaisia.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Leena Suhonen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset n. 7,7 M€ (Rahoitus vuosille 2020–2022: 2 553 165 €, rahoitus vuosille 2021–2023: 5 148 659 €.)

Topakka-hanke

Hanke-aika: 1.10.2019 – 30.9.2022

Keskeinen sisältö: Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa. Topakka auttaa työkyvyttömyyden takia sivuun jääneitä henkilöitä löytämään yksilöllisesti oikeat palvelut. Asiakas voi esimerkiksi tarvita sairauden jälkeen kuntoutuspalveluita tai apua työkykyyn liittyvien etuuksien hakemiseen. Henkilökohtaisen tuen lisäksi asiakkaat saavat ohjausta Siun soten työ- ja osaamiskeskukseen, josta he saavat lääkäripalveluita työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Muita kumppaneita ovat KELA, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, TYP, Siun soten aikuissosiaalityö, kuntien työllisyyspalvelut ja eri kuntoutuspalveluja tuottavat tahot.

Hankkeen hallinnoija: Joensuun kaupunki

Muut hankkeeseen osallistujat: Kitee, Liperi, Outokumpu, Tohmajärvi, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Palvelupäällikkö Iiro Hartikainen

Rahoittaja: Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 781 00 €, josta Siun soten osuus 192 000 €.

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

Uutiskirjeet

somejako