Navigaatiovalikko

Siun sote kuva

Hankkeet

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen IPS – sijoita ja valmenna

Hankeaika: 1.11.2020–31.10.2022

Keskeinen sisältö: Yhteistyömallin luominen psykiatristen palveluiden ja maakunnan kuntien työllisyyspalvelujen ja erityisesti Joensuun alueen Luotsi-hankkeen duuniagenttien ja Sote-keskus-hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Luotsi-hankkeen työnantajaverkostoja, ja jalkaudutaan työpaikoille työpaikkojen löytämiseksi. Materiaalin tuottaminen hankkeesta työnantajille ja Miepä-palveluille jaettavaksi sekä työyhteisöjen ja Miepä-palvelujen kouluttaminen ja valmentaminen IPS-toimintamallista. Kohderyhmä ovat nuoret 18–30-vuotiaat henkilöt, joilla on diagnosoitu psykiatrinen sairaus.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Karri Poutanen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 356 240 €.

Meijän Digi -hanke

Hankeaika: 1.10.2020–31.12.2022

Keskeinen sisältö: Meijän Digi -hanke opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönotto maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Muut hankkeeseen osallistujat: Maaseudun sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestö r.y. (MSL), Meidän IT ja talous Oy (MEITA) ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Karri Poutanen

Rahoittaja: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 548 818,65 €, josta Siun soten osuus 139 995 €.

Digituki Pohjois-Karjala hanke

Hankeaika: 1.11.2020–31.10.2021

Keskeinen sisältö: Digituki Pohjois-Karjala hanke on jatkoa vuosina 2018–2020 toteutetuille digituen pilotti- ja jatkohankkeelle. Hankevuosien aikana on käynnistetty digituen alueellisen verkoston toiminta, kehitetty hankkeen viestintää, pyritty vahvistamaan alueen digituen toimijoiden yhteistyötä sekä lisäämään maakunnan asukkaiden tietoutta digituesta. Nyt jatketaan alueellisen digituen mallin kehittämistä, vahvistetaan Pohjois-Karjalan digituen verkoston toimintaan pysyväksi toiminnaksi sekä pyritään kehittämään digituen alueellista tarjontaa verkoston kanssa siten, että se vastaa Pohjois-Karjalan asukkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Toteutetaan kuntakierroksia, joiden yhteydessä järjestetään asukastilaisuuksia. Näiden avulla selvitetään kuntalaisten digituen tarpeita.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Muut hankkeeseen osallistujat: Joensuun kaupunki ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Irina Laatikainen

Rahoittaja: Valtionvarainministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 190 120 €, josta Siun soten osuus 34 960 €.

Työkykyohjelma 2020–2022

Hanke-aika: 1.8.2020–31.12.2022

Keskeinen sisältö: Hankkeessa selkeytetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja samalla varmistetaan palve-lupolkujen sujuvuus asiakkaan näkökulmasta vahvistamalla omatyöntekijä-työmallia. Hankkeessa selkeytetään ja mallinnetaan tuetun työllistämisen kuntoutuspolut. Hankkeessa selvitetään alihankintamallin toimintaedellytykset ja tehdään käyttöönottosuunnitelma sekä vahvistetaan asiakasosallisuuden toteutumista.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Marko Auvinen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 750 000 €

LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa

Hanke-aika: 1.8.2020–31.12.2022

Keskeinen sisältö: LUMO-hankkeen päätavoite on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä sekä edistää systeemisen toimintamallin käyttöä Itä- ja Keski-Suomessa. Toimenpiteet perustuvat lastensuojelun tilannekuvaan ja jakautuvat työpaketteihin: Monialaiseen ja -toimijaisen yhteistyön kehittämiseen ja systeemisen toimintamallin kehittämiseen. Hankkeen myötä YTA-alueella otetaan käyttöön monitoimijainen yhteistyömalli ja monialaiseen arviointiin perustuva työskentelymalli, jonka viitekehyksenä on systeeminen lastensuojelu.

Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO

Muut hankkeeseen osallistujat: Kuopion kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE)

Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Karri Poutanen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 000 000 €, josta Siun soten osuus 177 400 €.

Alueellinen oppimisverkko – Itla

Hanke-aika: 1.7.2020–31.12.2022

Keskeinen sisältö: Alueellisella oppimisverkostolla tarkoitetaan samanlaisella orientaatiolla kehittämistyötä tekevien alueiden yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on oppia omasta ja toisten tekemästä työstä lapsi- ja perhepalvelujärjestelmän kehittämiseksi. Verkostossa tehtävällä kehittämistyöllä pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvin yhteen toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sivistys- ja kasvatustoimien organisaatiot, jotka toimivat lasten ja perheiden psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaavaa työtä vaativien tilanteiden hoitamiseksi. Päämääränä on palveluiden mahdollisimman pitkälle viety integraatio, joka mahdollistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin alueella.

Hankkeen hallinnoija: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Muut hankkeeseen osallistujat: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Taina Lahtinen

Rahoittaja: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 87 500 €

Barnahus Pohjois-Karjala

Hanke-aika: 1.5.2020–31.12.2021

Keskeinen sisältö: Joensuussa ja Siun soten läntisellä alueella toimiva ”lasta-malli” on poliisin, lastensuojelun ja terveydenhuollon yhteistoimintaa, joka mahdollistaa perheille oikea-aikaisemman avun ja tuen rikosprosessin rinnalle tai sen sijaan. Määrärahalla on tarkoitus levittää LASTA-hankkeessa kehitetty lastenasiantalomalli valtakunnallisesti. Lastenasiantalossa selvitetään moniammatillisesti seksuaalirikoksen uhriksi epäillyn lapsen ja nuoren asia lapsiystävällisessä ympäristössä ja huolehditaan yhteistyössä lapselle turvallinen kasvu ja kehitys.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Muut hankkeeseen osallistujat: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Leena Lukkarinen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 214 541 €, josta Siun soten osuus 104 141 €.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke 2020–2022

Hanke-aika: 1.1.2020–31.12.2022

Keskeinen sisältö: Perustuu hallitusohjelman mukaiseen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan, jonka taustalla on tarve sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Ohjelmalla tuetaan maakuntia valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sote-keskus. Tavoitteena on vastata Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Siun soten välisissä keskusteluissa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) haasteisiin arviointiraportissa 2019 esiin nousseisiin alueellisiin haasteisiin STM:n asettamien hyötytavoitteiden avulla: saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus sekä ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä laatu ja vaikuttavuus sekä monialaisuus ja yhteen toimivuus.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Leena Suhonen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 2 553 165 €

Siun soten rakenneuudistushanke

Hanke-aika: 1.1.2020–31.12.2021

Keskeinen sisältö: Hankkeessa on neljä osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue vahvistaa ja tukee Siun soten kyvykkyyttä sotepalvelujen järjestäjänä sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestämistehtävän siirto on päivitettävä vastaamaan tulevaa järjestämislainsäädäntöä ja siihen liittyviä normeja. Toisessa osa-alueessa kehitetään johtamista ja ohjaamista. Kolmannen osa-alueen tehtävänä on toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Neljäs osa-alue käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessien ja -mallien määrittelyn asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton avulla. Tässä osa-alueessa ovat mukana Siun sote, Essote ja Keski-Suomi.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut hankkeeseen osallistujat: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Leena Suhonen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 7 516 380 €

Topakka-hanke

Hanke-aika: 1.10.2019–30.9.2022

Keskeinen sisältö: Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa. Topakka auttaa työkyvyttömyyden takia sivuun jääneitä henkilöitä löytämään yksilöllisesti oikeat palvelut. Asiakas voi esimerkiksi tarvita sairauden jälkeen kuntoutuspalveluita tai apua työkykyyn liittyvien etuuksien hakemiseen. Henkilökohtaisen tuen lisäksi asiakkaat saavat ohjausta Siun soten työ- ja osaamiskeskukseen, josta he saavat lääkäripalveluita työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Muita kumppaneita ovat KELA, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, TYP, Siun soten aikuissosiaalityö, kuntien työllisyyspalvelut ja eri kuntoutuspalveluja tuottavat tahot.

Hankkeen hallinnoija: Joensuun kaupunki

Muut hankkeeseen osallistujat: Kitee, Liperi, Outokumpu, Tohmajärvi, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Palvelupäällikkö Iiro Hartikainen

Rahoittaja: Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 781 00 €, josta Siun soten osuus 192 000 €.

Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa)

Hankeaika: 1.8.2019 – 31.12.2021

Keskeinen sisältö: LaTVa-hankkeessa kehitetään monitoimijaisesti varhaiskasvatuksen laajenevia toimin-taympäristöjä ja teknologioiden käyttöä siten, että lasten tarvitsema tuki olisi systemaattista ja tutkittuun tietoon perustuvaa. Keskeisenä toimenpiteenä on kehittää ja pilotoida yritysten sekä varhaiskasvatuksen ja sote-toimijoiden kanssa monitoimijaisesti tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää laajenevaa toimintaympäristöä. Pilotoidaan tukipalvelukioskia sekä tukiteknologiasalkkua osana toimintaympäristöä. Järjestetään pilottipaikkakunnalla teematyöpajoja, kolme Pohjois-Karjalan alueella järjestettävää alueellista työpajaa sekä olemassa olevista sekä puutteellisista ja puuttuvista mutta tarpeellisiksi arvioiduista varhaiskasvatuksen ja sote-alan palveluista erityisesti Pohjois-Karjalassa. Tuotetaan laajenevien toimintaympäristöjen malli, jossa kuvataan, miten yritykset sekä varhaiskasvatuksen ja Siun soten toimijat voivat toimia joustavasti perheiden kanssa lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Muut hankkeeseen osallistujat: Kiteen kaupunki ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Helena Majoinen

Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 676 394 €, josta Siun soten osuus 207 370 €.

ONNISTU yhdessä – Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa

Hanke-aika: 2.1.2019–31.12.2021

Keskeinen sisältö: Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa

Hankkeen hallinnoija: Työterveyslaitos

Muut hankkeeseen osallistujat: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Tampereen korkeakoulusäätiö SR, KT Kuntatyönantajat

Yhteyshenkilö: Koordinaattori Kati Koppinen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 2 027 909 €, josta Siun soten osuus 6 145 €.

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)

somejako