Navigaatiovalikko

Siun sote kuva

Päättyneet hankkeet

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen IPS – sijoita ja valmenna

Hankeaika: 1.11.2020 – 31.12.2022, jatkoaika 30.6.2023 saakka.

Keskeinen sisältö: Yhteistyömallin luominen psykiatristen palveluiden ja maakunnan kuntien työllisyyspalvelujen ja erityisesti Joensuun alueen Luotsi-hankkeen duuniagenttien ja Sote-keskus-hankkeen toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Luotsi-hankkeen työnantajaverkostoja, ja jalkaudutaan työpaikoille työpaikkojen löytämiseksi. Materiaalin tuottaminen hankkeesta työnantajille ja Miepä-palveluille jaettavaksi sekä työyhteisöjen ja Miepä-palvelujen kouluttaminen ja valmentaminen IPS-toimintamallista. Kohderyhmä ovat nuoret 18–30-vuotiaat henkilöt, joilla on diagnosoitu psykiatrinen sairaus.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 356 240 €.

Ilo asua – ikääntyvien asumisen kehittäminen

Hankeaika: 8.6.2022 - 30.4.2023

Keskeinen sisältö: Ilo asua – ikääntyvien asumisen kehittämisen hanke on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa sekä kansallista ikäohjelmaa ikäkyvykkään Suomen saavuttamiseksi. Asumisen ratkaisut vaikuttavat oleellisesti kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden järjestämiseen. Hankkeessa laaditaan ikääntyneiden asumisen suunnitelma, joka liitetään koko hyvinvointialuetta koskevaan asumisen suunnitelmaan. Kestävän erityisasumisen pohjaksi tässä suunnitelmassa huomioidaan erityisesti ikä- ja muistiystävällisyys ja luodaan siihen tarvittava yhteistyörakenne. Yhteiskehittäminen hankkeessa tarkoittaa kuntien, ikääntyvien ja tulevan hyvinvointialueen välistä vaikuttamista, toisilta oppimista ja uusien kokemusten saamista.

Hankkeen tuotoksia: 

Ikääntyneiden palveluasumisen ja perhehoidon yksiköt kartalla (pdf)

Kotini ikääntyy kanssani -esite (pdf)

Ilo asua -ikääntyvien asumisen kehittämishankkeen hankeraportti (pdf)

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote (31.12.2022 asti Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä)

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Hankkeen kustannusarvio: 65 000 €, josta omarahoitus 26 000 €.

JOPAS! – Joustavia palveluja asumiseen sotessa

Hankeaika: 1.3.2022 - 31.12.2022

Keskeinen sisältö: Joustavien asukkaan tarpeiden mukaisesti muuntuvien palvelujen kehittäminen yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoja käyttäen. Tuotetaan toimintamalleja, joilla pystytään monipuolisemmin hyödyntämään teknologisia ratkaisuja toimintakyvyn ja hoivan tukena.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannusarvio 310 000 €. Hankkeen rahoituksesta 80 % on valtion avustusta.

LUMO – Lastensuojelun uudistaminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa

Hanke-aika: 1.8.2020 – 31.12.2022

Keskeinen sisältö: LUMO-hankkeen päätavoite on vahvistaa asiakkaiden osallisuutta, uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä sekä edistää systeemisen toimintamallin käyttöä Itä- ja Keski-Suomessa. Toimenpiteet perustuvat lastensuojelun tilannekuvaan ja jakautuvat työpaketteihin: Monialaiseen ja -toimijaisen yhteistyön kehittämiseen ja systeemisen toimintamallin kehittämiseen. Hankkeen myötä YTA-alueella otetaan käyttöön monitoimijainen yhteistyömalli ja monialaiseen arviointiin perustuva työskentelymalli, jonka viitekehyksenä on systeeminen lastensuojelu.

Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO

Muut hankkeeseen osallistujat: Kuopion kaupunki, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE)

Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Karri Poutanen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 000 000 €, josta Siun soten osuus 177 400 €.

Työkykyohjelma 2020–2022

Hanke-aika: 1.8.2020 – 31.12.2022

Keskeinen sisältö: Hankkeessa selkeytetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja samalla varmistetaan palvelupolkujen sujuvuus asiakkaan näkökulmasta vahvistamalla omatyöntekijä-työmallia. Hankkeessa selkeytetään ja mallinnetaan tuetun työllistämisen kuntoutuspolut. Hankkeessa selvitetään alihankintamallin toimintaedellytykset ja tehdään käyttöönottosuunnitelma sekä vahvistetaan asiakasosallisuuden toteutumista.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Ulla Tiainen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 750 000 €

Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa)

Hankeaika: 1.8.2019 – 31.12.2021

Keskeinen sisältö: LaTVa-hankkeessa kehitetään monitoimijaisesti varhaiskasvatuksen laajenevia toimin-taympäristöjä ja teknologioiden käyttöä siten, että lasten tarvitsema tuki olisi systemaattista ja tutkittuun tietoon perustuvaa. Keskeisenä toimenpiteenä on kehittää ja pilotoida yritysten sekä varhaiskasvatuksen ja sote-toimijoiden kanssa monitoimijaisesti tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää laajenevaa toimintaympäristöä. Pilotoidaan tukipalvelukioskia sekä tukiteknologiasalkkua osana toimintaympäristöä. Järjestetään pilottipaikkakunnalla teematyöpajoja, kolme Pohjois-Karjalan alueella järjestettävää alueellista työpajaa sekä olemassa olevista sekä puutteellisista ja puuttuvista mutta tarpeellisiksi arvioiduista varhaiskasvatuksen ja sote-alan palveluista erityisesti Pohjois-Karjalassa. Tuotetaan laajenevien toimintaympäristöjen malli, jossa kuvataan, miten yritykset sekä varhaiskasvatuksen ja Siun soten toimijat voivat toimia joustavasti perheiden kanssa lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseksi.

Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Muut hankkeeseen osallistujat: Kiteen kaupunki ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Helena Majoinen

Rahoittaja: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 676 394 €, josta Siun soten osuus 207 370 €.

ONNISTU yhdessä – Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa

Hanke-aika: 2.1.2019 – 31.12.2021

Keskeinen sisältö: Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa

Hankkeen hallinnoija: Työterveyslaitos

Muut hankkeeseen osallistujat: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Tampereen korkeakoulusäätiö SR, KT Kuntatyönantajat

Yhteyshenkilö: Koordinaattori Kati Koppinen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 2 027 909 €, josta Siun soten osuus 6 145 €.

Aster – Asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Hankeaika: Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmä hanke oli suunniteltu jakautuvan kolmeen vaiheeseen: suunnitteluun, toimitukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Suunnitteluprojektin aika oli 1.9.2020-31.11.2021.

Keskeinen sisältö: Suunnitteluprojektissa luotiin ylimaakunnallinen Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Vaasan yhteistyöorganisaatio yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitusprojektin valmistelemiseksi. Suunnitteluprojektissa täsmennettiin tietojärjestelmäratkaisua koskevat vaatimukset, tarkasteltiin nykyisiä toimintamalleja sekä määriteltiin kiinteät kustannukset ja aikataulu toimitusprojektille. Tietojärjestelmä uudistus olisi mahdollistanut asiakkaan sekä ammattilaisen näkökulmasta paremman yhteistyön ja tiedon käytettävyyden perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon välillä koko maakunnan alueella.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päätti 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta jatketa. Kielteinen päätös tarkoitti KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n yhteisen Aster-hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta. Tehdyn päätöksen myötä Aster-yhteistyö loppui kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta.

Hankkeen hallinnoija: Alueellisesta muutos- ja kehittämistyöstä vastaa Aster Siun sote

Muut hankkeeseen osallistujat: Yhteistyökumppaneina olivat Vaasan sairaanhoitopiirin Aster Bothnia, Aster Keski-Suomi sekä Aster Etelä-Savo

Rahoittaja: Suunnitteluprojektia rahoitettiin osittain sosiaali- ja terveysministeriöstä

Hankkeen kustannusarvio: Siun sotelle järjestelmän elinkaaren ajalla kustannukset olisivat olleet noin 10,5 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestelmäkokonaisuuden elinkaaren arvioitiin olevan vähintään 15 vuotta.

Digituki Pohjois-Karjala hanke

Hankeaika: 1.11.2020 – 31.10.2021

Keskeinen sisältö: Digituki Pohjois-Karjala hanke on jatkoa vuosina 2018–2020 toteutetuille digituen pilotti- ja jatkohankkeelle. Hankevuosien aikana on käynnistetty digituen alueellisen verkoston toiminta, kehitetty hankkeen viestintää, pyritty vahvistamaan alueen digituen toimijoiden yhteistyötä sekä lisäämään maakunnan asukkaiden tietoutta digituesta. Nyt jatketaan alueellisen digituen mallin kehittämistä, vahvistetaan Pohjois-Karjalan digituen verkoston toimintaan pysyväksi toiminnaksi sekä pyritään kehittämään digituen alueellista tarjontaa verkoston kanssa siten, että se vastaa Pohjois-Karjalan asukkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Toteutetaan kuntakierroksia, joiden yhteydessä järjestetään asukastilaisuuksia. Näiden avulla selvitetään kuntalaisten digituen tarpeita.

Hankkeen hallinnoija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Muut hankkeeseen osallistujat: Joensuun kaupunki ja Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Yhteyshenkilö: Projektisuunnittelija Irina Laatikainen

Rahoittaja: Valtionvarainministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 190 120 €, josta Siun soten osuus 34 960 €.

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

Hankeaika: 1.10.2016-31.10.2018

Keskeinen sisältö: AVOT-hanke toteutti sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). AVOT-hankkeen tavoitteena oli, että kotihoito toimii, omais- ja perhehoito vahvistuu, osallisuus lisääntyy, hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä ja Auttava omainen -toimintamalli vahvistaa vertaistukea. AVOT-hankkeen päämääränä oli luoda Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, minkä tarkoituksena oli turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Tavoitteena oli tukea kotona asumista ja lisätä elämän mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistettiin kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa ja luotiin verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Hankkeen toiminta-alue oli Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote, Karelia AMK ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 612 112 euroa

Hankkeen materiaalit:

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishanke Siun sotessa (P-K LAPE)

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: P-K LAPE-hanke toteutti sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta, joka oli osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. LAPE-kärkihankeen tavoitteena oli lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä Siun soten toiminta-alueella. Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena oli tuottaa lapsiperheiden palvelut jatkossa oikea-aikaisesti ja huomioida entistä paremmin perhe kokonaisuutena.

Perhekeskustoimintamallilla haettiin palvelukokonaisuutta, jossa toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Hankkeen toiminta-alue oli Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote ja Karelia AMK.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 700 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 844 604 euroa

Hankkeen materiaalit:

Siun soten rakenneuudistushanke

Hanke-aika: 1.1.2020–31.12.2021

Keskeinen sisältö: Hankkeessa oli neljä osa-aluetta. Ensimmäinen osa-alue vahvisti ja tuki Siun soten kyvykkyyttä sotepalvelujen järjestäjänä sote- ja maakuntauudistuksessa. Järjestämistehtävän siirto oli päivitettävä vastaamaan tulevaa järjestämislainsäädäntöä ja siihen liittyviä normeja. Toisessa osa-alueessa kehitettiin johtamista ja ohjaamista. Kolmannen osa-alueen tehtävänä oli toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla. Neljäs osa-alue käsitti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessien ja -mallien määrittelyn asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton avulla. Tässä osa-alueessa olivat mukana Siun sote, Essote ja Keski-Suomi.

Hankkeen hallinnoija: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut hankkeeseen osallistujat: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Leena Suhonen

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 7 516 380 €

Siun valinnanvapaus (SiVa) -hanke

Hankeaika: 1.12.2017–31.12.2018. Hankkeen jatko 1.1.–31.10.2019.

Keskeinen sisältö: Hankkeessa kokeiltiin henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Hanke oli osa Suomen hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa henkilökohtaisen budjetin käytöstä vammaisten henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Kokeilun aikana perustetaan palvelu- ja neuvontayksikkö, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Kokeilulla halutaan saada kokemuksia vaikuttavuusajattelumallin vahvistamisesta, palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Siun soten alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastasi koko hankkeen ajan Attendo.

Vuoden 2019 hankeajan tavoitteena oli saada kokeiluun osallistuvien palvelujen käyttäjien ja eri toimijoiden kokemuksia henkilökohtaisen budjetin vaikutuksista. Toisena tärkeänä tavoitteena oli hajautetun palveluohjaus- ja neuvontayksikön valmistelu osaksi sote-järjestäjän tehtävää.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kokeilulle 633 312 euron valtionavustuksen.

Hankkeen kustannusarvio: Kokeilun kokonaiskustannukset ovat 791 640 euroa.

Hankkeen materiaalit:
Hankkeessa tuotettuja ohjeita ja oppaita voi tiedustella tarvittaessa Siun soten kirjaamosta.

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) –hanke

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke oli yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista. UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistettiin ja kehitettiin vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella oli yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattoi 184 kuntaa.

Siun soten VESOTE -kehittämiskohteena oli liikuntaneuvonta osaksi moniammatillisten tiimien työtä pitkäaikaissairaiden hoidossa. Hankkeessa toimi kaksi liikuntaneuvojaa viidellä eri terveysasemalla tyypin 2 diabetesasiakkaiden ohjauksessa ja alueen ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista vahvistettiin lähi- ja verkkokoulutusten avulla.

Lisätietoa VESOTEsta ja STM:n kärkihankkeesta:

 

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)

somejako