Navigaatiovalikko

Siun sote kuva

Päättyneet hankkeet

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

Hankeaika: 1.10.2016-31.10.2018

Keskeinen sisältö: AVOT-hanke toteutti sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). AVOT-hankkeen tavoitteena oli, että kotihoito toimii, omais- ja perhehoito vahvistuu, osallisuus lisääntyy, hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä ja Auttava omainen -toimintamalli vahvistaa vertaistukea. AVOT-hankkeen päämääränä oli luoda Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, minkä tarkoituksena oli turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Tavoitteena oli tukea kotona asumista ja lisätä elämän mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistettiin kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa ja luotiin verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Hankkeen toiminta-alue oli Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote, Karelia AMK ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 612 112 euroa

Hankkeen materiaalit:

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishanke Siun sotessa (P-K LAPE)

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: P-K LAPE-hanke toteutti sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta, joka oli osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. LAPE-kärkihankeen tavoitteena oli lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä Siun soten toiminta-alueella. Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena oli tuottaa lapsiperheiden palvelut jatkossa oikea-aikaisesti ja huomioida entistä paremmin perhe kokonaisuutena.

Perhekeskustoimintamallilla haettiin palvelukokonaisuutta, jossa toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Hankkeen toiminta-alue oli Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote ja Karelia AMK.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 700 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 844 604 euroa

Hankkeen materiaalit:

Siun valinnanvapaus (SiVa) -hanke

Hankeaika: 1.12.2017–31.12.2018. Hankkeen jatko 1.1.–31.10.2019.

Keskeinen sisältö: Hankkeessa kokeiltiin henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Hanke oli osa Suomen hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa henkilökohtaisen budjetin käytöstä vammaisten henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Kokeilun aikana perustetaan palvelu- ja neuvontayksikkö, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Kokeilulla halutaan saada kokemuksia vaikuttavuusajattelumallin vahvistamisesta, palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Siun soten alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastasi koko hankkeen ajan Attendo.

Vuoden 2019 hankeajan tavoitteena oli saada kokeiluun osallistuvien palvelujen käyttäjien ja eri toimijoiden kokemuksia henkilökohtaisen budjetin vaikutuksista. Toisena tärkeänä tavoitteena oli hajautetun palveluohjaus- ja neuvontayksikön valmistelu osaksi sote-järjestäjän tehtävää.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kokeilulle 633 312 euron valtionavustuksen.

Hankkeen kustannusarvio: Kokeilun kokonaiskustannukset ovat 791 640 euroa.

Hankkeen materiaalit:
Hankkeessa tuotettuja ohjeita ja oppaita voi tiedustella tarvittaessa Siun soten kirjaamosta.

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) –hanke

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke oli yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista. UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistettiin ja kehitettiin vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hankkeen kehittämistoimet painottivat liikkumista, ravitsemusta ja unta. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella oli yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattoi 184 kuntaa.

Siun soten VESOTE -kehittämiskohteena oli liikuntaneuvonta osaksi moniammatillisten tiimien työtä pitkäaikaissairaiden hoidossa. Hankkeessa toimi kaksi liikuntaneuvojaa viidellä eri terveysasemalla tyypin 2 diabetesasiakkaiden ohjauksessa ja alueen ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista vahvistettiin lähi- ja verkkokoulutusten avulla.

Lisätietoa VESOTEsta ja STM:n kärkihankkeesta:

 

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)