Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Oppilaaksi kouluumme

Ennen Honkalampi–keskuksen kouluun ottamista tai siirtoa

Suunniteltaessa koulupaikkaa Honkalampi-keskuksen kouluun pyritään lapselle järjestämään kouluarviointijakso hoito- ja kuntoutuslasten opetuksessa. Sinä aikana erityisluokanopettaja tutustuu lapseen.

Ennen kouluun siirtymistä järjestetään siirtopalaveri, johon osallistuvat vanhemmat ja lapsen kanssa työskentelevät lähihenkilöt. Siirtopalaverin lisäksi saadaan oppilaasta tietoja hänen oppilaskortistaan, pedagogisesta selvityksestä ja edellisestä koulusta.

Oppilaaksiottopäätöksen ja erityisen tuen päätöksen tekeminen

Ennen oppilaan siirtymistä Honkalampi–keskuksen kouluun oppilaan kotikunnan koulutus- tai sivistyslautakunnan täytyy tehdä virallinen päätös oppilaan koulusijoituksesta tai siirrosta. Saatuaan virallisen päätöksen kunnalta, Honkalampi–keskuksen koulun rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen sekä erityisen tuen päätöksen.

Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjä kuulee oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Erityisen tuen antamista koskevassa päätöksessä määrätään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut oppilaan tarvitsemat palvelut.

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lisäksi se tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Sitä ennen laaditaan yleensä pedagoginen selvitys. Sen laatii oppilaan oma erityisluokanopettaja, joka pyytää tarvittaessa asiantuntijapalveluiden työryhmältä psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon tai vastaavan sosiaalisen selvityksen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös.

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys laaditaan aina ennen erityisen tuen päätöstä ja erityisen tuen päätöksen purkamista. Sen laatii oppilaan oma erityisluokanopettaja.

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta mahdollisesti aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja oppilaan henkilökohtaista suunnitelmaa  Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena:

  • oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista

  • oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet

  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea

  • perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän.

 

Yhteystiedot Honkalampi-keskuksen koulu

Yhteystiedot

Honkalampi-keskus, U-talo
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

somejako