Asiointi kuva

Vainajan tiedot

Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat tiedot

Tässä osiossa tarkoitetaan vainajan elämän aikana muodostuneita terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja eli potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä myös henkilön kuoleman jälkeen.

Vainajan elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Tietoja voidaan luovuttaa vain niiltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä näiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi, esimerkiksi selvitettäessä perinnöllisen sairauden ilmenemisriskiä tai testamentin pätevyyden selvittämiseksi.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä tietoja voitte tiedustella tai pyytää jäljennöstä kuolintodistuksesta vainajaa hoitaneesta hoitopaikasta.Vainajan lähiomainen voi tilata kopion kuolintodistuksesta myös Tilastokeskuksesta.

Sosiaalihuoltoa koskevat tiedot

Tässä osiossa tarkoitetaan vainajan elämän aikana muodostuneita sosiaalihuollon palveluja koskevia tietoja eli asiakasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi lastensuojelun palvelut ja perheoikeudelliset palvelut (sis. lastenvalvoja). Asiakasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä myös henkilön kuoleman jälkeen.

Vainajan sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisesta ei ole säädetty erikseen lainsäädännössä. Sosiaalihuollossa ainoa mahdollisuus on arvioida, tuleeko sovellettavaksi tiedon luovuttaminen julkisuuslain 11 §:n asianosaisuuden perusteella.

Asianosaisen tietojen saantioikeudesta on säädetty julkisuuslain 11 §:ssä sekä sosiaalihuollon asiakaslain 11 §:ssä. Säännösten mukaan asianosaisilla on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai asiaa käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos mainittu asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Erikseen asianosaisen tietojensaantioikeutta voidaan rajoittaa julkisuuslain 11 §:n 2-4 momentin mukaisesti. Jos pyydettyjä tietoja ei luovuteta, tehdään asiasta päätös.

Asianosaisina pidetään siis sellaisia henkilöitä, joilla on jonkinlainen asiaan perustuva yhteys kyseisiin asiakirjoissa oleviin tietoihin ja asiakirjoissa olevat tiedot liittyvät tai koskevat hänen henkilökohtaisia tai hänen edustettavanaan olevan henkilön etua, oikeuksia tai velvollisuuksia.

Tietojen pyytäminen

Vainajan tietojen pyytämiseksi täytä hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta ja postita täytetty lomake kuntayhtymän kirjaamoon (Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kirjaamo, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) tai tee hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.

Pyrimme käsittelemään tietopyynnöt yhden kuukauden kuluessa.

Hakemuslinkki vainajan tietojen luovuttamisesta miunpalveluissa

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

somejako