PKKS ulkokuva

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Läheisen ihmisen kuolemaa voi olla vaikeaa hyväksyä ja se aiheuttaa jokaiselle elämässään aina jonkinlaisen kriisin. Siun soten taholta haluamme tukea Teitä surun ja menetyksen keskellä sekä auttaa Teitä kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoitamisessa. Toivoaksemme tästä ohjeesta on surun hetkellä apua ja tukea hoitaessanne käytännön järjestelyihin liittyviä asioita, sillä läheisen menettämisen jälkeen on paljon tehtävää ja muistettavaa.

Ilmoitus kuolemasta ja hautauslupa

Läheisenne hautausta varten tarvitaan hautauslupa. Hautausluvan kirjoittaa läheistänne hoitanut yksikkö tai oikeuslääketieteen yksikkö ja se toimitetaan sinne, missä vainajaa säilytetään. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, hautauslupa laaditaan vasta ruumiinavauksen jälkeen. Hautauslupa annetaan vainajaa noudettaessa lähiomaiselle tai häntä edustavalle hautaustoimistolle. Tämän jälkeen lupa tulee toimittaa viipymättä vainajan hautaamisesta huolehtivaan seurakuntaan. Ilman hautauslupaa vainajaa ei voida siirtää haudattavaksi. Tarvittaessa saatte toisen kappaleen hautausluvasta vainajaa hoitaneesta yksiköstä tai avovastaanotolta. Ilmoituksen kuolemasta väestötietojärjestelmään (Digi- ja väestötietovirastoon) tekee vainajaa hoitanut yksikkö. Ilmoitus tehdään sähköisesti, jolloin tieto päivittyy väestötietojärjestelmään samana arkipäivänä, kun lääkäri on tiedon kirjannut potilastietojärjestelmään.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen kirjoittaa hoitava lääkäri, oikeuslääkäri tai sen yksikön lääkäri, jossa vainaja on ollut hoidossa. Mikäli vainajalle tehdään ruumiinavaus, kuolintodistus laaditaan vasta ruumiinavauksen lopullisten tulosten valmistuttua. Kuolintodistusta ei tarvita hautajaisjärjestelyjä eikä vainajan asioiden hoitamista varten, eikä sitä toimiteta automaattisesti vainajan läheiselle. Vainajan lähiomainen tai muu läheinen voi tarvittaessa pyytää jäljennöksen kuolintodistuksesta vainajaa hoitaneesta yksiköstä, pyynnön voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Kuolintodistus on salassa pidettävä asiakirja. Lähiomaisella on myös mahdollisuus keskustella kuolemaa edeltäneistä tapahtumista vainajaa hoitaneen henkilökunnan kanssa, mikäli jokin asia mietityttää kuolemassa.

Virkatodistus

Hautajaisjärjestelyjä varten riittää hautauslupa. Omaisen hoitaessa vainajan/kuolinpesän asioita mm. pankissa, vakuutuslaitoksissa tms virkatodistus on välttämätön. Virkatodistuksen saa kirkkoherranvirastosta tai Digi- ja väestötietovirastosta pyytämällä ote väestötietojärjestelmästä (ent. virkatodistus).

Lääketieteelliset ja oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset

Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään keskussairaalassa Tikkamäellä. Siihen kysytään omaisen suostumus. Hautauslupa kirjoitetaan mahdollisen avauksen jälkeen. Kuolintodistus laaditaan lopullisten ruumiinavauksen tulosten valmistuttua. Ruumiinavauksen tulokset valmistuvat yleensä noin 3 kk kuluessa. Tuloksia ei toimiteta omaisille automaattisesti, vaan niiden tuloksia voitte halutessanne kysyä hoitopaikasta, josta ruumiinavauspyyntö on tehty.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on osa poliisin suorittamaa kuolemansyyn selvittämistä ja sen suorittaa oikeuslääkäri poliisin päätöksellä, omaisten suostumusta ei tarvita. Oikeuslääketieteelliseen ruumiinavauksen tulokset lähiomaiselle tai läheiselle antaa poliisi.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavauksen jälkeen kaikki luvat sekä kuolintodistuksen kirjaa oikeuslääketieteen yksikkö. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään Kuopiossa. Niihin liittyvissä asioissa kannattaa olla suoraan yhteydessä THL Kuopion oikeuslääkinnän yksikköön p. 029 524 8076.

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Vainajan näyttäminen ja hakeminen terveyskeskussairaalasta, Siilaisen sairaalasta tai ikäihmisten asumispalveluyksiköstä

Asumispalveluyksikössä, Siilaisen sairaalassa tai terveyskeskussairaalassa menehtynyt vainaja voi olla jonkin aikaa yksikössä, jos haluatte tulla katsomaan häntä. Toivomme, että vainajan katsominen tapahtuisi joko yksikössä tai arkkuun laitettaessa, virka-aikana. Näytöstä tulee sopia etukäteen vainajaa hoitaneen tahon tai hautaustoimiston kanssa.

Vainajan hakemisen ajankohdasta sopii hautaustoimisto läheisten kanssa. Vainajan arkkuun valmistamisesta ja laittamisesta huolehtii hautaustoimiston henkilökunta. Voitte sopia vainajan pukemiseen ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista hautaustoimiston henkilökunnan kanssa. Yhteystiedot - siunsote.fi

Vainajan näyttäminen ja hakeminen keskussairaalasta

Sairaalassa menehtynyt vainaja voi olla jonkin aikaa osastolla. Omaiset ja läheiset voivat käydä katsomassa vainajaa osastolla tai sairaalan kappelissa. Voitte sopia vainajan pukemiseen ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista läheistäsi hoitaneen henkilöstön tai hautaustoimiston henkilökunnan kanssa.

Keskussairaalan vainajien säilytystilat ja kappeli sijaitsevat obduktio-osastolla. Osastolla tehdään myös lääketieteellisiä kuolemansyyn selvityksiä.

Vainajan arkkuun valmistelemisesta ja laittamisesta huolehtii sairaalan ja hautaustoimiston henkilökunta. Omaiset voivat katsoa vainajaa arkkuun laittamisen jälkeen sairaalan kappelissa, jonne mahtuu 15 henkilöä. Saattohetkeen tai -hartauteen omaiset voivat pyytää sairaalapapin tai oman seurakunnan papin. Tästä,

samoin kuin hoitaneen osaston henkilöstön osallistumisesta tilaisuuteen tulee sopia etukäteen asiaosaisten kanssa. Kappelivaraus on tehtävä etukäteen obduktio-osaston kautta puh. 013 330 1193.

Vainajan hakemisen toivomme sopivan Teille seuraavasti:

 • Keskussairaalassa vainaja haetaan obduktio-osastolta ma – pe klo. 11.00–14.30.
 • Hakemisajasta tulee sopia ennakkoon, obduktion henkilökunta, p. 013 330 1193.
 • Virka-ajan ulkopuolella hakeminen, neuvonta vahtimestarit, p. 013 330 1301.

Vainajan vaatteet

Vainajan vaatteet tai muun hänen mukanaan olleen omaisuuden voitte hakea läheistänne hoitaneelta yksiköstä.

Hautausjärjestelyt

Hautausjärjestelyiden osalta, omaisten tulee olla yhteydessä valitsemaansa hautaustoimistoon ja vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon (siunaustilaisuuteen, hautapaikkaan ja sanomakelloihin liittyvät asiat). Mikäli vainaja ei kuulunut kirkkoon, voivat omaiset olla yhteydessä sen seurakunnan virastoihin, jonka alueella vainaja asui. Palvelut ovat maksullisia.

Vainajalla saattaa olla oikeus hautausavustukseen entisen työnantajan tai vaikkapa ammattiyhdistyksen kautta, näitä voi tiedustella vainajan viimeiseltä työnantajalta. Vainajan ollessa sotainvalidi, jolla on ollut vähintään 20 %:n invaliditeetti, maksaa valtionkonttori hautausavustusta. Mikäli sotainvalidin kuolema johtui korvattavasta vammasta tai sairaudesta, maksetaan hautausavustusta myös alle 20 prosentin invalidin kuoleman jälkeen.

Oheisessa ohjeessa kerrotaan varattoman vainajan hautausavustuksen hakemisesta: Ohje asiakkaalle hautausavustuksesta

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen aiemman sovitun laskutuskäytännön mukaisesti.

Asiakaslaskutuksen puhelinpalvelu avoinna ma klo 9.00–14.00, ti-pe klo 9.00–12.00, p. 013 330 4334.

Muut palvelut

Voitte halutessanne tavata papin tai sosiaalityöntekijän, saatte heihin yhteyden yksikön kautta tai suoraan puhelimitse.

Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito, puh. 013 3302132

Keskussairaalassa sairaalapapit, puh. 050 4353883 ja 050 4319226 (ma - pe klo 8–16)

Maakunnassa yhteydenotot omaan seurakuntaan.

Muuta muistettavaa

Tieto vainajan kuolemasta siirtyy viranomaisille väestötietojärjestelmään tehdyn ilmoituksen jälkeen, jolloin esimerkiksi seurakunta, Kela ja verovirasto saavat tiedon kuolemasta. Vainajan asioita hoitavan läheisen on kuitenkin hyvä huomioida, että hoidettavaksi jää paljon käytännön asioita. Seuraavassa yleisellä tasolla koottuna pieni muistilista avuksi omaisille. Lisätietoa löytyy muun muassa Läheisen kuolema - Suomi.fi

 • Ilmoittaminen kuolemasta muille omaisille ja läheisille
 • Mikäli vainaja on työelämässä, ilmoitus työnantajalle
 • Vainajan asunnon tarkistaminen
 • Mahdollisista vainajan lemmikkieläimistä huolehtiminen
 • Erilaisten sopimusten irtisanominen, kuten mahdollinen vuokra-, sähkö- ja vesisopimus
 • Erilaisten palvelusopimusten, kuten ateria- tai kotipalvelun irtisanominen
 • Sanomalehtien tilausten irtisanominen
 • Kuolemasta ilmoittaminen pankkiin, postiin ja vakuutusyhtiöön

Vainajaa koskevat tiedot

Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat tiedot

Vainajan elämän aikana muodostuneet terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat tiedot eli potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä myös henkilön kuoleman jälkeen.

Vainajan elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi, esimerkiksi selvitettäessä perinnöllisen sairauden ilmenemisriskiä tai testamentin pätevyyden selvittämiseksi. Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä tietoja voitte tiedustella tai pyytää jäljennöstä kuolintodistuksesta vainajaa hoitaneesta hoitopaikasta.Vainajan lähiomainen voi tilata kopion kuolintodistuksesta myös Tilastokeskuksesta.

 

Vainajan tietojen pyytämiseksi täytä hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta ja postita täytetty lomake kuntayhtymän kirjaamoon (Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kirjaamo, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) tai tee hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta. Pyrimme käsittelemään tietopyynnöt yhden kuukauden kuluessa. Lue lisää vainajan tietojen luovuttamisesta vainajan tiedot -sivulta.

Sosiaalihuoltoa koskevat tiedot

Vainajan elämän aikana muodostuneet sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot eli asiakasasiakirjat ovat salassa pidettäviä myös henkilön kuoleman jälkeen. Sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi lastensuojelun palvelut ja perheoikeudelliset palvelut (sis. lastenvalvoja).

Vainajan sosiaalihuollon asiakastietojen luovuttamisesta ei ole säädetty erikseen lainsäädännössä. Sosiaalihuollossa ainoa mahdollisuus on arvioida, tuleeko sovellettavaksi tiedon luovuttaminen julkisuuslain 11 §:n asianosaisuuden perusteella. Asianosaisen tietojen saantioikeudesta on säädetty julkisuuslain 11 §:ssä sekä sosiaalihuollon asiakaslain 11 §:ssä. Säännösten mukaan asianosaisilla on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai asiaa käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos mainittu asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn eli henkilön etuihin, oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Jos pyydettyjä tietoja ei luovuteta, tehdään asiasta päätös.

Vainajan tietojen pyytämiseksi täytä hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta ja postita täytetty lomake kuntayhtymän kirjaamoon (Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kirjaamo, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu) tai tee hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta. Pyrimme käsittelemään tietopyynnöt yhden kuukauden kuluessa.  Lue lisää vainajan tietojen luovuttamisesta vainajan tiedot -sivulta.

Hyödyllistä lisätietoa

Läheisen kuolema - Suomi.fi

Sotainvalidien palvelut - Valtiokonttori

Viranomaiset selvittävät kuolemansyyn - Suomi.fi

Laki kuolemansyyn selvittämisestä 459/1973 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Vainajaa koskevat tiedot - Suomi.fi

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 298/2009 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

Vainajan omaisille, vainajan tiedot

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Tikkamäentie 16
 • 80210 Joensuu

 • Obduktio-osasto ja kappeli, G-siipi, K-kerros, arkisin klo 7–14.30. Sisäänkäynti ulkokautta Tikkarinteen puolelta. Asiointi vain ajanvarauksella.

somejako