Asiointi kuva

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Voit antaa palautetta toiminnastamme asiakaspalautelomakkeella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun tyytymätön henkilö tai hänen laillinen edustajansa voi tehdä muistutuksen.

Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Toimi näin

Muistutuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai muistutuslomakkeella, joka toimitetaan Siun soten kirjaamoon. Muistutuslomakkeen voi toimittaa myös Suomi.fi viestit-palvelussa.  

Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Jotta vapaamuotoisen muistutuksen käsittely on mahdollista, on siinä mainittava seuraavat asiat:

  • Asiakkaan tai potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • Jos muistutuksen tekee omainen, myös hänen nimensä, yhteystietonsa ja sukulaisuussuhteensa asiakkaaseen tai potilaaseen tulee mainita.
  • Muistutuksen aihe (mistä asiasta halutaan muistuttaa)
  • Tapahtumakuvaus: mitä tapahtunut, missä (sen yksikön nimi, jonka toimintaa muistutus koskee), milloin
  • Mihin toimenpiteisiin muistutuksen tekijä haluaa toimintayksikön ryhtyvän (toiveet ja ehdotukset)
  • Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Sosiaaliasiamies tai potilasasiamies avustaa muistutuksen tekijää tarvittaessa.

Muistutuksen käsittely

  • Asiakas / potilas tai hänen asiamiehensä tekee muistutuksen.
  • Kirjaamo kirjaa muistutuksen ja käsittelystä vastaava viranhaltija pyytää tarvittavat selvitykset tapahtumaan liittyviltä työntekijöiltä.
  • Käsittelystä vastaava viranhaltija laatii vastauksen muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Pyrimme antamaan vastauksen yhden kuukauden kuluessa. Mikäli olet tehnyt muistutuksen sähköisessä asiointipalvelussa, toimitamme vastauksen samaan palveluun.

Kantelu

Asiakkaalla tai potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä hallintokantelu, jos hän on tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Lisätietoja kantelusta on Aluehallintoviraston, Valviran tai Eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että omassa tai omaisesi hoidossa tai palvelussa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, tee vaaratilanneilmoitus.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista (hoidosta johtuvat haitat ja virheet) potilasvahinkolain mukaisesti. Lisätietoja saat potilasasiamiehiltä tai Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Lääkevahinkoilmoitus

Voit hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Lue lisää Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön verkkosivuilta.

Vahingonkorvauksen hakeminen esinevahingoissa

Hyvinvointialue on vahingonkorvauslain 3. luvun mukaisessa korvausvastuussa, jos sen työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään esinevahinkoa asiakkaalle tai potilaalle. Edellytyksenä on, että virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja omaisuuden vahingoittumisella tai katoamisella on syy-yhteys. Voit tehdä vahingonkorvaushakemuksen sähköisen asiointipalvelun kautta tai vahingonkorvauslomakkeella, joka toimitetaan Siun soten kirjaamoon.

Tee muistutus verkossa etusivun linkki

Vahingonkorvaushakemus miunpalveluissa etusivun linkki

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Lomakkeet tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

PDF-lomakkeen täyttäminen

somejako