Asiointi kuva

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yleisimmistä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf) 

Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.

Terveyskeskusmaksut

 • Lääkärin vastaanotto 20,90 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella ja alle 18-vuotiaille
 • Terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanotto on maksuton 
   
 • Sarjahoito 11,60 €/hoitokerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksuton alle 18-vuotiaille.
 • Terapiat 11,60 €/hoitokerta (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito/jalkaterapia, neuropsykologinen kuntoutus). Maksuton alle 18-vuotiaille.
   
 • Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia (kun käynnin pääasiallinen syy mielenterveyteen liittyvä vaiva)

Erikoissairaanhoidon maksut

 • Poliklinikkamaksu 41,80 €. Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. Maksua ei myöskään peritä alle 18-vuotiailta, psykiatrian poliklinikkakäynneistä eikä sotaveteraaneilta.
 • Yhteispäivystyksen käynnit, poliklinikkamaksu 41,80 €. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta.

 • Päiväkirurgisen tai lyhytjälkihoitoisen kirurgian maksu 136,90 €
 • Sarjahoitomaksu 11,60 €/hoitokerta, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 49,60 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €
 • Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 22,80 €
 • Kuntoutushoitopäivä 17,10 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 €
 • Vuodeosastolla yöpyvä omainen 20,30 €
 • Erikoissairaanhoitona järjestetty kotisairaalahoito::

  13,70 € /hoitajan kotikäynti, kuitenkin enintään 30,40 € päivässä hoitajan kotikäynneiltä.
  19,20 €/lääkärin kotikäynti.

 • Erikoissairaanhoidon palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan polikliiniset vastaanotot:
  11,60 €/käynti hoitajavastaanottokäynti enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa ja poliklinikalla tapahtuvalta lääkärivastaanotolta poliklinikkamaksu 41,80 €/käynti.

 • Poliklinikkavastaanotot alle 18-vuotiaille ovat maksuttomia.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut

 • Suuhygienistin vastaanotto 10,30 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Hammaslääkärin vastaanotto 13,30 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,50 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 41,80 € tai 136,90 € erityistapauksissa

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito 49,60 €/hoitopäivä (maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä)
 • Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu.

Lääkärintodistukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 51,50 € seuraavista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista

 • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon, myös päiväkirurgian, vastaanottoaika
 • kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaika
   
 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu

 • Maksu peritään myös muista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelu olisi muutoin maksuton (esim. terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanottokäynnit)

Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävää 51,50 euron maksua ei peritä kuitenkaan:

 • mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja psykiatrian käyttämättä jätetyistä vastaanottoajoista

 • mielenterveys- ja päihdepalvelujen lyhytaikaisista laitoshoitojaksoista

 • vammaispalvelujen ja erityishuollon palvelujen tilapäisessä asumisessa, laitoshoidossa ja perhehoidossa käyttämättä jätetyistä jaksoista
 • Maksua ei myöskään peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

somejako