Siun sote kuva

Sidonnaisuudet - hyvinvointialue

Hyvinvointialueen keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä tai muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa (Laki hyvinvointialueesta 611/2021 § 89). Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on hyvinvointialueen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Tarkastuslautakunta toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Ilmoitusvelvolliset Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Ilmoitusvelvollisuus koskee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen

  • aluehallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • aluevaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä
  • aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Mitä sidonnaisuuksia on ilmoitettava?

Lain hyvinvointialueesta mukaan luottamushenkilön ja viranhaltijan tulee ilmoittaa johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusrekisteriin viedään vain ne tiedot, joilla on merkitystä luottamustehtävän tai viran hoitamisen kannalta. Sidonnaisuustietojen ilmoittaminen koskee ainoastaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön omia tietoja. Ilmoitusvelvollisuus ei koske luottamushenkilön tai viranhaltijan läheisten jäsenyyksiä ja omistuksia. Salassa pidettäviä tietoja ei ilmoiteta (Julkisuuslaki § 24). Näitä ovat muun muassa liike- tai ammattisalaisuus, vuositulot tai kokonaisvarallisuus, tiedot terveydentilasta tai vammaisuudesta, seksuaalinen suuntautuminen sekä poliittinen vakaumus, jos henkilö ei ole ollut vaaleissa ehdolla.

Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi tai virkatehtävä on päättynyt.

somejako