Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Palvelustrategia ja palveluverkko

Mistä on kyse?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta päätettiin aluevaltuustossa 22.6.2023.

 • Palvelustrategiassa määritetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tavoitteet ja reunaehdot palvelujen järjestämiselle.
 • Palveluverkkosuunnitelma konkretisoi tavoitteet. Siinä määritellään, missä ja millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.
 • Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ovat osa Siun soten strategiakokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös.

Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ulottuvat 15 vuoden päähän eli pitkälle 2030-luvulle saakka.

Tutustu palvelustrategiaan ja palveluverkkosuunnitelmaan:

Valmisteluvaiheessa palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelman eri vaihtoehdoista laadittiin laaja tausta-aineisto, vaikutustenarviointi sekä kustannusarviot eri vaihtoehdoista:

Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu

 • Lokakuu 2022: Aluevaltuusto päätti 11.10.2022 palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman laatimisen käynnistämisestä. 
 • Joulukuu 2022: Tulevaisuuslautakunta päätti valmistelun periaatteista. Laaja taustamateriaali koottu valmistelua varten.
 • Tammikuu–maaliskuu 2023: Valmistelua viranhaltijatyönä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyä sekä skenaarioiden laatimista.
 • Huhtikuu 2023: Lausuntokierros 13.4.–16.5. Käsittelyt työyhteisöissä, toimielimissä, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä asukkaiden verkkoaivoriihet.
 • Toukokuu 2023: Lausuntojen käsittely ja huomioiminen palvelustrategiassa sekä palveluverkkosuunnitelmassa. 
 • Kesäkuu 2023: päätöksenteko
  • 2.6. tulevaisuuslautakunnan esitys  
  • Hyvinvointialuejohtajan esitys aluehallitukselle
  • 13.6. aluehallituksen esitys aluevaltuustolle
  • 22.6. aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta

Lausuntokierros

Kaikille avoin lausuntokierros palvelustrategialuonnoksesta ja palveluverkkoskenaarioista oli avoinna 13.4.–16.5.2023. Verkkokyselyt sulkeutuivat 2.5. Lausuntokierroksella arvioitavana olivat palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman luonnokset.

Arvioitavana olleita palveluverkon tulevaisuudennäkymiä eli skenaarioita on avattu alla olevalla videolla:

(sivun sisältö jatkuu videon jälkeen)

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Palvelustrategialla toteutetaan palvelulupaustamme ja varmistetaan, että asiakas pääsee oikeaan palveluun, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Palvelustrategian keskeinen asia on toimiva ja monikanavainen asiakasohjaus. Asiakas voi ottaa yhteyttä hänelle sopivimmalla tavalla, asiakkaan tarpeet selvitetään heti ja varmistetaan, että asiakas saa tarpeensa mukaista apua ja palvelua. 

Lisäksi huomioidaan pitkäaikaisasiakkaat ja varmistetaan hoidon jatkuvuus.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Palvelukonsepti. Toimiva ja monikanavainen asiakasohjaus helpottavat yhteydensaantia ja asiakas ohjataan hänen tarpeitaan vastaavaan palveluun.

Palvelut ovat tarjolla kaikille, toteuttamistapa voi vaihdella

Valmistelua on ohjannut ajatus siitä, että palveluverkko vastaa pohjoiskarjalaisten palvelutarvetta. Sama palvelu voi olla tarjolla toisaalla laajan palvelun sosiaali- ja terveysasemalla, toisaalla kotiin vietävänä palveluna, toisaalla liikkuvana lähipalveluna sekä sähköisenä palveluna. 

Palveluja tuotetaan eri tavoin siten, että otetaan huomioon asiakkaan tarve ja kyky käyttää erilaisia palvelumuotoja. Palveluverkko on monikanavainen, yhdenvertainen ja dynaaminen:

 • Meillä on olemassa erilaisia tapoja tuottaa sama palvelu. Monikanavainen palveluverkkomme koostuu sähköisistä palveluista, kotiin annettavista palveluista, liikkuvista lähipalveluista, laajan palvelun sosiaali- ja terveysasemilla annettavista palveluista sekä keskitetysti hyvinvointialueella tai Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella annettavista palveluista.
 • Palvelumme eivät ole samanlaiset kaikkialla, mutta niillä alueilla, joissa väestön palvelutarve on samanlainen, palvelut ovat samanlaiset ja niitä tehdään samanlaisella konseptilla.
 • Palvelujen tuottamistavan valintaan luodaan kriteerit, joiden perusteella alueen palvelut muuttuvat, kun väestön palvelutarve muuttuu.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Monikanavainen palveluverkko.

Palveluverkon eri skenaariot

Palveluverkkosuunnitelmaa varten laadittiin erilaisia vaihtoehtoisia malleja siitä, millainen sosiaali- ja terveysasemien verkosto toteuttaisi hyvinvointialueen strategian tavoitteita palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja oikea-aikaisuudesta, henkilöstön riittävyydestä ja kustannusvaikuttavuudesta. Eri skenaarioissa painotettiin eri tavoin saatavuutta (palvelua on tarjolla) ja palvelun saavutettavuutta (palvelupaikka on lähellä).

Hyvinvointialueen koko palveluverkko kattaa myös muun muassa erilaiset asumispalveluyksiköt, pelastusasemat sekä sosiaalitoimen palvelupisteet.

Henkilöstö ja toimialueet osallistuivat valmisteluun

Aluehallitus ohjasi valmistelua hyvinvointialuestrategian näkökulmasta. Tulevaisuuslautakunta osallistui valmisteluun ja vastaa palveluverkon arvioinnista.

Hyvinvointialuejohtaja nimesi projektiryhmät palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman valmistelemiseen. Projektiryhmissä oli mukana kaikkien toimialueiden ja henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Valmistelussa hyödynnettiin asukas- ja henkilöstökyselyjen tuloksia, joita oli saatu strategiavalmistelun aikana sekä Siun soten kehittämishankkeissa. Henkilökunta, asukkaat ja päätöksentekijät olivat eri vaiheissa mukana valmistelussa sekä skenaarioiden ja suunnitelmien arvioinnissa.


 

somejako