Asiointi kuva

Muutoksenhaku

Ota ensin yhteyttä laskussa tai päätöksessä näkyvään puhelinnumeroon tai asiakasmaksujen palvelunumeroon puh. 013 330 9030, jos sinulla on kysyttävää saamastasi asiakasmaksulaskusta tai -päätöksestä. Tämä on nopein tapa selvittää asia.

Jos olet silti tyytymätön saamaasi asiakasmaksupäätökseen tai asiakasmaksua koskevaan laskuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena ja se osoitetaan Siun soten yksilöasioiden jaostolle.

Saat tehdä oikaisuvaatimuksen, jos päätös tai lasku on kohdistettu sinulle tai jos se vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tai laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana, ellei muuta osoiteta.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nämä asiat:

  • päätös tai lasku, jota oikaisuvaatimus koskee
  • millaista oikaisua vaadit
  • perustelut oikaisuvaatimukselle.

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

Kirjaamo/yksilöasioiden jaosto
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Oikaisuvaatimuksen voit lähettää myös sähköisesti osoitteessa https://miunpalvelut.fi/siunsote/oikaisuvaatimus

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa myös avustaa muutoksenhaun tekemisessä.

Muutoksenhaku yksilöasioiden jaoston päätöksestä

Siun soten yksilöasioiden jaoston tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaisia asiakasmaksuja.

 

somejako