Asiointi kuva

Maksukatto

Asiakkaan maksamille julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto 762 euroa.         

Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 762 euroa ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia.

Lyhytaikaisesta laitoshoidosta/laitospalvelusta peritään kuitenkin ylläpitomaksuna 25,10 euroa /hoitopäivä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä maksukaton ylittymisen jälkeen.

Alle 18-vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).

Asiakasmaksulaissa maksukaton seurantavelvollisuus on asiakkaalla, mutta Siun soten laskutusjärjestelmä seuraa maksukaton täyttymistä automaattisesti Siun soten lähettämistä laskuista. Muun hyvinvointialueen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon laskuttamat maksukattoa kerryttävät maksut asiakkaan tulee itse ilmoittaa Siun soten asiakasmaksupalveluun (puhelinnumero laskussa).

Maksukattoon lasketaan mukaan asiakasmaksut seuraavista palveluista (myös vastaavista etäpalveluista perityt maksut kerryttävät maksukattoa):

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon palvelusta
 • poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta
 • päiväkirurgisesta toimenpiteestä
 • suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta
 • sarjassa annettavasta hoidosta  
 • päivä- ja yöhoidosta (kun on kyse kappaleen 3.2 mukaisesta maksusta)
 • tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta laitospalvelusta
 • lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle  
 • em. palveluista perityt maksut, kun palvelu tai vastaanotto on järjestetty etäpalveluna
 • em. palveluista perityt maksut, kun asiakasmaksulasku on maksettu toimeentulotuesta

Maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon:

 • maksua, joka on peritty työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta
 • maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, lukuun ottamatta maksua, joka on peritty henkilöltä, jolla on Euroopan unionin lainsäädännön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen nojalla oikeus terveyspalveluihin samoin edellytyksin kuin Suomessa asuvalla henkilöllä tai joka rinnastetaan kunnan asukkaaseen
 • tilapäisen kotipalvelun tai tilapäisen kotihoidon maksua
 • jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksua
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittäviä maksuja
 • sairaankuljetusmaksua
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksua
 • lääkärintodistusmaksua
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävää maksua
 • sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelumaksua
 • omaishoidon lakisääteisten vapaiden ajalta perittyjä asiakasmaksuja
 • vaikeavammaisen asumispalvelumaksua
 • vaikeavammaisen kuljetuspalvelumaksua
 • työterveyshuollon maksua
 • perhehoidon maksua
 • viivästyskorko- ja perintäkulumaksuja
 • muita maksuja, joiden huomioon ottamisesta maksukatossa ei säädetä asiakasmaksulain § 6a:ssä
 • palvelusetelillä järjestetyn palvelun omavastuuosuus (Asiakasmaksulain HE 129/2020)

 

Todistus maksukaton ylittymisestä

Asiakkaalla on oikeus saada todistus maksukaton ylittymisestä. Sen saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset tositteet hänen itsensä tai hänen huollettavinaan olevien alaikäisten lasten saamista asiakasmaksulaskuista. Todistuksen antaa se julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio, jossa maksukatto on täyttynyt.

Siun sotessa todistuksen saa tilattua soittamalla asiakasmaksupalveluun
puh. 013 330 4334 tai 013 330 9034 (avoinna ma klo 9-14, ti-pe klo 9-12).

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

Puhelinpalvelujoissamme on muutoksia kesän 2024 aikana

Asiasta tiedotetaan ko. numeron puhelinpalvelutiedotteessa. 

Laskuun liittyvät kyselyt

Esh-laskut potilastoimisto@siunsote.fi ja

muut asiakaslaskut asiakaslaskutus@siunsote.fi

somejako