Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Asiointi kuva

Asiakas- ja potilastiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet on määritelty työtehtävien mukaan. Tietosuojan toteutumista valvotaan säännöllisesti.

Tietosuoja-asiantuntijat (tietosuojavastaavat) valvovat asiakasrekistereiden ja potilasrekisterin tietojen käyttöä ja neuvovat tarvittaessa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Asiakirjojen kopiot

Potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada kopioita asiakas- ja potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015. Tätä aiemmat tiedot eivät ole Potilastiedon arkistossa, eivätkä näy Omakannassa.

Terveydenhuollon yksiköiden kiireelliset potilasasiakirjapyynnöt

Terveydenhuollon yksiköt voivat lähettää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa koskevat kiireelliset potilasasiakirjapyynnöt keskussairaalan potilaskertomusarkistoon suojatulla sähköpostilla tai faksilla 013 330 1106. Virka-ajan ulkopuolella terveydenhuollon yksiköt voivat ottaa yhteyttä Päivystysapu 116 117 -palveluun.

Vainajan tietosuoja

Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vainajan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja voidaan antaa vain niiltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä näiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa. Voit tehdä kirjallisen hakemuksen perusteluineen sähköisesti Suomi.fi viestit -palvelussa tai lähettämällä hakemuksen vainajan tietojen luovuttamisesta.pdf  kuntayhtymän kirjaamoon.

Suostumus potilastietojen hankkimiseen

Potilaan tietojen luovuttamiseen tarvitaan pääsääntöisesti potilaan kirjallinen suostumus. Suostumus potilastietojen hankkimiseen -lomaketta voidaan käyttää, kun potilastietoja pyydetään toiselta rekisterinpitäjältä tai Siun sotea pyydetään luovuttamaan potilastietoja toiselle rekisteripitäjälle.

Asiakas- ja potilastietojen tarkastaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on halutessaan oikeus tarkistaa omat tietonsa asiakas- ja potilastietorekisteristä. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti Asiakas-/potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella.

Erikoissairaanhoitoa koskeva tarkastuspyyntö toimitetaan keskussairaalan potilaskertomusarkistoon ja perusterveydenhuoltoa koskeva tarkastuspyyntö omalle terveysasemalle.

Sosiaalihuollon tarkastuspyynnön voi toimittaa Joensuun kantakaupungin (eteläinen-keskusta, Niinivaara, pohjoinen-keskusta, Rantakylä, Karsikko, Siilainen) osalta kuntayhtymän kirjaamoon ja muualla maakunnassa kyseisten sosiaalipalvelujen toimipisteelle.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus pyytää virheellisten rekisteritietojen korjaamista. Pyyntö toimitetaan kirjallisena kuntayhtymän kirjaamoon ja sen voi tehdä Asiakas-/potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimus -lomakkeella.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käyttänyt asiakas- tai potilastietoja. Oikeuksiensa selvittämistä tai toteutumista varten rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja.

Pyyntö tehdään kirjallisena Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeella ja toimitetaan kuntayhtymän kirjaamoon. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.).

Asioi suojatulla sähköpostilla tai Suomi.fi viestit-palvelussa

Täytetty lomake on mahdollista lähettää suojattuna sähköpostina (turvaposti arkistoon) tai Suomi.fi viestit-palvelussa (kirjaamo). Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Suojattuna sähköpostina keskussairaalan potilaskertomusarkistoon voit toimittaa

  • Erikoissairaanhoidon potilasrekisteritietojen tarkastuspyynnön

Lähetä suojattu sähköposti keskussairaalan potilaskertomusarkistoon tästä

Lue ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen

Suomi.fi viestit-palvelusta kirjaamoon voit toimittaa

  • Asiakas-/potilasrekisteriin tallennetun henkilötiedon korjaamisvaatimuksen
  • Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyynnön
  • Hakemuksen vainajan tietojen luovuttamisesta.

Lähetä suojattu viesti kirjaamoon tästä

Terveydenhuollon potilasasiakirjapyyntö Miunpalvelut-linkki

asiakas- ja potilastiedot yhteystiedot

Yhteystiedot

Terveydenhuollon asiakirjapyynnöt:
Sähköinen hakemus Miunpalveluissa
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Potilaskertomusarkisto
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Puh. 013 330 1103
Faksi 013 330 1106

Sosiaalipalvelujen asiakirjapyynnöt:
Sosiaalitoimistojen yhteystiedot

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija, terveyspalvelut
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Maarit Riikonen
Tietosuoja-asiantuntija, sosiaalipalvelut
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 8260
maarit.riikonen(at)siunsote.fi

Suomi.fi viestit-palvelu

PDF-lomakkeen täyttäminen

Tietosuojaselosteet linkki

Miten käsittelemme tietojasi

somejako