Asiointi kuva

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Voit antaa palautetta toiminnastamme asiakaspalautelomakkeella.

Vaaratilanneilmoitus

Jos koet, että omassa tai omaisesi hoidossa tai palvelussa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, anna palautetta asiakaspalautelomakkeen kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 23 §).

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 10 §).

Muistutuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai muistutuslomakkeella, joka toimitetaan Siun soten kirjaamoon osoitteella Tikkamäentie 16, M-talo, 3. kerros, 80210 Joensuu. Muistutuslomakkeen voi toimittaa myös Suomi.fi viestit-palvelussa.  

Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Jotta vapaamuotoisen muistutuksen käsittely on mahdollista, on siinä mainittava seuraavat asiat:

  • Asiakkaan tai potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
  • Jos muistutuksen tekee omainen, myös hänen nimensä, yhteystietonsa ja sukulaisuussuhteensa asiakkaaseen tai potilaaseen tulee mainita.
  • Muistutuksen aihe (mistä asiasta halutaan muistuttaa)
  • Tapahtumakuvaus: mitä tapahtunut, missä (sen yksikön nimi, jonka toimintaa muistutus koskee), milloin
  • Mihin toimenpiteisiin muistutuksen tekijä haluaa toimintayksikön ryhtyvän (toiveet ja ehdotukset)
  • Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys

Muistutukseen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muistutuslomakkeen saa myös sosiaali- ja potilasasiamiehiltä. Sosiaaliasiamies tai potilasasiamies avustaa muistutuksen tekijää tarvittaessa.

Kantelu

Asiakkaalla tai potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä hallintokantelu, jos hän on tyytymätön sosiaali- tai terveydenhuollossa saamaansa hoitoon tai palveluun. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Lisätietoja kantelusta on Aluehallintoviraston, Valviran tai Eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista (hoidosta johtuvat haitat ja virheet) potilasvahinkolain mukaisesti. Lisätietoja saat potilasasiamiehiltä tai Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Lääkevahinkoilmoitus

Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta on ottanut lääkkeen käyttäjien turvaksi lääkevahinkovakuutuksen, jonka tarkoitus on korvata Suomessa myytävien tai kulutukseen luovutettujen lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia.

Voit hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta, jos lääke on aiheuttanut sinulle yllättävän haittavaikutuksen. Korvauskäsittely aloitetaan täyttämällä vahinkoilmoituslomake ja lähettämällä se postitse Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle. Lue lisää Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön verkkosivuilta.

Vahingonkorvauksen hakeminen esinevahingoissa

Kuntayhtymä on vahingonkorvauslain 3. luvun mukaisessa korvausvastuussa, jos sen työntekijä aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään esinevahinkoa asiakkaalle tai potilaalle. Edellytyksenä on, että virheellisellä teolla tai laiminlyönnillä ja omaisuuden vahingoittumisella tai katoamisella on syy-yhteys. Vahingonkorvaushakemus lähetetään kirjallisena Siun soten kirjaamoon.

Asioi Suomi.fi viestit-palvelussa

Voit lähettää vahingonkorvaushakemuksen kirjaamoon Suomi.fi viestit-palvelusta. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Tee muistutus verkossa etusivun linkki

Suomi.fi viestit-palvelu

Lomakkeet tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

PDF-lomakkeen täyttäminen

somejako