Asiointi kuva

Palvelusetelituottajat

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti ja hakeutuminen tapahtuu miunpalvelut.fi- sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun tunnistaudutaan sähköisesti Suomi.fi- palvelun kautta. Miunpalvelut.fi- asiointipalvelussa voi yhdellä hakeutumisella hakeutua palvelusetelituottajaksi useampaan eri palvelusetelipalveluun.

Ennen hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti palvelusetelisääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta: yleinen osa ja palvelukohtainen osa. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelisääntökirjojen vaatimuksia palvelusetelituottajana toimiessaan. Palveluntuottajalla tulee olla kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset liitteet hakeutuessaan palveluntuottajaksi.

Mikäli palveluntuottaja hakeutuu kotipalvelun tukipalvelujen ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelipalveluun, tulee palveluntuottajan olla hyväksytty Siun soten tukipalvelurekisterissä ennen kuin palvelusetelihakemusta voidaan aloittaa tarkastamaan. Mikäli palveluntuottaja ei ole tukipalvelurekisterissä, tulee palveluntuottajan hakeutua tukipalvelurekisteriin Miunpalvelut.fi- asiointipalvelussa. Hyväksymisestä tehdään erillinen päätös. Tukipalvelurekisterin hyväksymisen jälkeen palvelusetelihakemus kotipalvelun tukipalvelujen ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelin osalta voidaan tarkastaa. Lisätietoja Siun soten tukipalvelurekisteristä.

 

Kaikkiin palvelusetelihakemuksiin vaadittavat asiakirjat:

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Siun sote edellyttää palvelusetelituottajalta tilaajavastuulain (22.12.2006/1233) mukaisten velvoitteiden täyttymistä. Lakia sovelletaan, mikäli Siun sotelle työskentelee palvelusetelituottajanpalveluksessa olevia työntekijöitä. Lakia ei sovelleta yhden (1) henkilön yrityksiin (pl. rakentamistoiminta), mutta Siun sote pyytää kaikilta palvelusetelituottajilta ko. asiakirjat.

 

Ennen palvelusetelituottajaksi hyväksymistä Siun sote tarkastaa palveluntuottajalta seuraavat enintään kolme (3) kuukautta vanhat asiakirjat:

 1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
 2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
 3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
 4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
 6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;
 7. selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä (koskee vain ulkomaisia yrityksiä).

Siun sote tarkastaa asiakirjat Vastuu Groupin Luotettava kumppani- palvelusta. Siun sote suosittelee palvelusetelituottajaa liittymään Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun, mutta ei vastaa palveluun liittyvistä kustannuksista. Mikäli palvelusetelituottaja ei kuulu ko. palvelun piiriin, tarkastaa Siun sote kohdat 1. ja 3. julkisista tietolähteistä. Muut liitteet palveluntuottajan on toimitettava Siun sotelle palvelusetelituottajaksi hakeutumisen yhteydessä.

Mikäli itsenäinen ammatinharjoittaja ei kuulu ko. palvelun piiriin, tarkastaa Siun sote ainoastaan kohdan 1. julkisista tietolähteistä ja itsenäisen ammatinharjoittajan on toimitettava muut liitteet Siun sotelle palvelusetelituottajaksi hakeutumisen yhteydessä.

Mikäli yhden henkilön yritys ei kuulu ko. palvelun piiriin, tarkastaa Siun sote ainoastaan kohdan 1. julkisista tietolähteistä, mutta yhden henkilön yrityksen on toimitettava vain kohta 3. Siun sotelle palvelusetelituottajaksi hakeutumisen yhteydessä. Tarvittaessa Siun sote pyytää palvelusetelituottajaa toimittamaan ko. asiakirjat, jotka on toimitettava viiden (5) arkipäivän kuluessa pyynnöstä.

 

Lisäksi palveluntuottajan on toimitettava hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:

 • vakuutusyhtiön todistus potilasvahinkolain tai muun riittävän vastuuvakuutuksen voimassaolosta (enintään 3 kk vanha)
 • kopio toimiluvasta / ilmoituksen rekisteröinnistä tai tukipalvelutuottajilla tukipalvelurekisteriin hyväksymisestä
 • EU-asetusten mukainen GDPR tietosuojaseloste
 • täytetty palvelukohtainen Siun soten henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus (jokaisesta hakemasta palvelusetelipalvelusta erikseen oma kuvaus)
 • omavalvontasuunnitelma: koskee sosiaalipalvelujen palvelusetelituottajia ja niitä terveyspalvelujen palvelusetelituottajia, jotka toimivat kahdessa tai useammassa toimipaikassa
 • sopimus potilasasiamiehen palveluista: koskee luvanvaraisia terveydenhuollon palvelujen tuottajia
 • lääkehoitosuunnitelma: koskee niitä palvelusetelipalveluja, joiden sisältöön lääkehoito kuuluu
 • selvitys käytetyistä alihankkijoista ja heidän osuudestaan palvelusetelituotannossa
 • henkilöstöluettelo; palvelusetelituottaja ilmoittaa palvelusetelipalvelua tuottavan henkilöstön osalta tiedot lomakkeella: Henkilöstöluettelo (pdf) (Ei koske yhden (1) henkilön yrityksiä, joilla ei ole henkilöstöä. Mikäli yrittäjä palkkaa henkilöstöä palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen, tulee yrittäjän toimittaa henkilöstöluettelo palvelusetelipalvelua tuottavan henkilöstön osalta.)

Apteekkien osalta liitevaatimukset poikkeavat muusta palvelusetelitoiminnasta. Apteekeilta vaadittavat hakemuksen liitteet on lueteltu Lääkkeiden annosjakelun palvelukohtaisessa sääntökirjassa.

Palveluntuottajalta voidaan vaatia vielä palvelusetelikohtaisia hakemuksen liitteitä, jotka ovat mainittu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin.

Palveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

palveluseteli@siunsote.fi

Palvelusetelisuunnnittelija
Sonja Ilves
Puh. 013 330 4437
 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen lomake

somejako