Työpaikat kuva

Opinnäytetyöt

Siun sote on mukana opinnäytetyöprosesseissa ja tarjoaa eri alojen opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa opinnäytetöitä moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen perustutkintoihin kuuluvia opinnäytetöitä.

AMK-opinnäytetyöt

AMK-opinnäytetöitä tehdään vain Siun soten toimeksiannosta. Opinnäytetöiden aiheita koskevissa kysymyksissä voit ottaa suoraan yhteyttä yksiköiden lähiesimiehiin. He vastaavat toimeksiantosopimuksista. Yhteystietoja voit hakea henkilökunnan yhteystietohaulla.

AMK-opinnäytetyö

 • voi olla toiminnallinen, jossa tuotoksena on esimerkiksi jokin tapahtuma, toiminta, opas, ohje, posteri, muu audiovisuaalinen materiaali tai kirjallisuuskatsaus,
 • voi olla toiminnallista kehittämistä, johon osallistuu Siun soten potilaita, asiakkaita tai omaisia, ja joka toteutetaan yhteistyössä Siun soten työntekijän tai työelämäyhteyshenkilön kanssa,
 • ei voi olla tutkimus, jossa käytetään menetelmänä esim. kyselyä, haastattelua tai havainnointia, ja joka kohdistuu Siun soten potilaisiin tai asiakkaisiin tai heidän omaisiinsa tai Siun soten henkilökuntaan,
 • ei voi kohdistua potilas- ja asiakasrekistereihin,
 • ei tarvitse pääsääntöisesti tutkimuslupaa.

YAMK-opinnäytetyöt

YAMK-opinnäytetöitä tehdään vain Siun soten toimeksiannosta. Opinnäytetöiden aiheita koskevissa kysymyksissä voit ottaa suoraan yhteyttä ylihoitajiin, palvelupäälliköihin tai palvelujohtajiin. He vastaavat toimeksiantosopimuksista. Yhteystietoja voit hakea henkilökunnan yhteystietohaulla.

Mikäli YAMK-opinnäytetyön tekijä on Siun soten työntekijä, opinnäytetyö ei voi kohdistua suoraan työntekijän omaan työyksikköön eikä toimeksiantoa voi tehdä omasta työyksiköstä.

Osana YAMK-opinnäytetyöprosessia käydään pakollinen kolmikantaneuvottelu. Neuvottelu käydään sen jälkeen, kun opinnäytetyöntekijä on käynyt alustavaa keskustelua toimeksiantajan kanssa ja laatinut alustavan suunnitelman. Neuvotteluun osallistuvat opinnäytetyöntekijä, toimeksiantajan edustaja ja opinnäytetyötä ohjaava oppilaitoksen opettaja. Neuvottelussa sovitaan opinnäytetyön tarkoituksesta, tavoitteesta, menetelmistä, käytännön toteutuksesta ja aikataulusta. Toimeksiantosopimus laaditaan vasta neuvottelun jälkeen oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti.  

YAMK-opinnäytetyölle on haettava tutkimuslupa Siun soten tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Opinnäytetyöntekijä hakee tutkimusluvan sen jälkeen, kun opinnäytetyösuunnitelma on valmis ja oppilaitoksen hyväksymä.

Yliopistotutkintojen opinnäytetyöt

Opinnäytetyölle on haettava tutkimuslupa Siun soten tutkimuslupakäytäntöjen mukaisesti. Ennen luvan hakemista opinnäytetyöllä on oltava yhteyshenkilö Siun sotessa. Mikäli opinnäytetyö on Siun soten toimeksianto, opinnäytetyöstä laaditaan toimeksiantosopimus ensisijaisesti oppilaitoksen sopimuspohjalle ja tarvittaessa Siun soten sopimuspohjalle (lisätietoja opetus- ja tutkimuskoordinaattorilta).
 

Siun soten toimeksiannot: yleisiä ohjeita opinnäytetyön tekijälle

 • Hyväksytä opinnäytetyön suunnitelma/tutkimussuunnitelma toimeksiantajalla ennen tutkimusluvan hakemista.
 • Jos keräät aineistoa kyselyllä, haastattelulla tai käyttäen erilaisia ryhmätyömenetelmiä (esim. työpajat), liitä tutkimuslupahakemukseen kyselyn tai haastattelun kysymykset tai työpajojen teemat.
 • Tiedota opinnäytetyöhön/tutkimukseen osallistuvia mm. opinnäytetyön tarkoituksesta, osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja aineiston käsittelystä. Useimmiten tiedottaminen tapahtuu parhaiten kirjallisella tiedotteella. Liitä tiedote ja tarvittaessa osallistujan suostumuslomake tutkimuslupahakemukseen.
 • Pidä toimeksiantaja tietoisena opinnäytetyön etenemisestä toteutusvaiheen aikana. Pyydä tarvittaessa tukea ja kommentteja.
 • Ennen kuin julkaiset opinnäytetyön, lähetä opinnäytetyö toimeksiantajalle kommentointia varten. Varaa tähän riittävästi aikaa. 
 • Toimita valmis opinnäytetyö toimeksiantajalle ja esittele työ Siun sotessa, kuten toimeksiantosopimuksessa on sovittu. 
 • Ilmoita Siun soten toimeksiantona tehdystä valmiista opinnäytetyöstä sähköpostitse osoitteeseen opinnaytetyo(at)siunsote.fi. Liitä viestiin opinnäytetyöraportti (pdf) tai linkki ammattikorkeakoulujen Theseus-palveluun tai yliopiston julkaisukanavaan.

Yhteystiedot Opinnäytetyöt Tutkimusluvan hakeminen

Yhteystiedot

Mari Matveinen
Opetus- ja tutkimuskoordinaattori
Puh. 013 330 3463
mari.matveinen(at)siunsote.fi

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

Opinnäytetyöt linkit

somejako