Puheterapia lapsen puheen ja kielen kehitys pääkuva

Monikielisyys ja kielen kehitys

Monikielisyydestä puhutaan silloin, kun lapsi omaksuu yhtä aikaa tai peräkkäin useampaa kuin yhtä kieltä. Samanaikaisella monikielisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa molempien kielien omaksuminen on alkanut ennen kolmen vuoden ikää. Peräkkäisessä monikielisyydessä ensimmäinen kieli opitaan syntymän jälkeen ja muut kielet kolmannen ikävuoden jälkeen.

Kielen kehityksen häiriöiden esiintyvyys monikielisillä lapsilla ei ole sen yleisempää kuin yksikielisilläkään. Monikielisyys ei siis ole riskitekijä poikkeavalle kielen kehitykselle vaan siitä voi olla jopa etua. Alle kouluikäisille monikielisille lapsille on normaalia, että kielet sekoittuvat toisinaan äänteiden, sanojen ja lauseiden tasolla toisiinsa.

Lapsen kielen kehityksen tukeminen

Oman äidinkielen tukeminen on lapsen kielellisten taitojen kehittymisen kannalta hyvin tärkeää. Äidinkieli on lapsen ensisijainen kieli ajatella, käsitellä tunteita sekä ilmaista itseään. Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, joten äidinkielen tukeminen vahvistaa myös kulttuurisen identiteetin rakentumista. Lisäksi vahva osaaminen ensimmäisessä kielessä helpottaa lasta omaksumaan myös toisen kielen.

Kuinka vahvistaa lapsen äidinkielen hallintaa?

  • On suositeltavaa, että vanhempi puhuu lapselleen vahvinta kieltään eli omaa äidinkieltään, jotta lapsi saa puheesta ja kielestä oikeanlaisen mallin.

  • Pyri luomaan äidinkielestä ja sen kulttuurista lapselle positiivinen mielikuva, joka kannustaa oppimaan uutta.

  • Lapselle on hyvä antaa mahdollisuuksia käyttää äidinkieltään erilaisissa arjen tilanteissa ja eri ympäristöissä

  • Leiki, pelaa ja harrasta lapsen kanssa äidinkielelläsi.

Milloin puheterapia on monikieliselle lapselle suositeltavaa?

Vaikka monikielisyys ei ole este tyypilliselle kielen kehittymiselle, on normaalia, että kielet kehittyvät monikielisillä lapsilla aluksi hieman yksikielisiä hitaammin. Kielen kehityksen häiriötä voidaan epäillä silloin, jos vaikeuksia kielellisissä taidoissa ilmenee molemmilla kielillä.

Ota yhteyttä puheterapeuttiin, jos

  • olet huolestunut lapsen äidinkielen kehityksestä.

  • lapsen puhe ja kieli kehittyvät äidinkielellä hitaasti tai niissä on poikkeavia piirteitä

  • lapsi ei 2 vuoden säännöllisen päivähoidon jälkeen hallitse arkikommunikaatiota suomen kielellä. Tärkeää on seurata erityisesti puheenymmärtämisen edistymistä.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7954
ma klo 12-13

Puheterapian jonotiedustelut
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako