Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kuva

Lapsen huolto, tapaamiset ja elatus

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset

Lapsen huoltaja tekee lasta koskevat päätökset ja vain huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta. Jos lapsi syntyy avioliitossa tai lapsi on tunnustettu, hänen molemmat vanhempansa ovat hänen huoltajiaan.

Jos vanhemmat eroavat, tulee heidän sopia lastensa huollosta, asumisesta ja tapaamisista. Vanhemmat voivat sopia näistä asioista keskenään tai he voivat neuvotella niistä lastenvalvojan luona, jossa on mahdollista laatia myös kirjalliset sopimukset, jotka lastenvalvoja voi vahvistaa. Lisäksi neuvotteluapua voi saada perheneuvolasta tai perheasianneuvottelukeskuksesta.

Myös käräjäoikeus voi antaa sopimusta vastaavan päätöksen avioeron liitännäisvaatimuksena. Sekä lastenvalvojan vahvistama sopimus että käräjäoikeuden päätös lasten huollosta, asumisesta ja tapaamisista ovat täytäntöönpanokelpoisia.

Lastenvalvoja voi vahvistaa vanhempien sopimuksia mm. tehtävien jaosta huoltajien kesken, vuoroasumisesta, tiedonsaantioikeuden antamisesta ei-huoltajalle tai muulle henkilölle sekä oheishuollosta ja lapsen asumisesta oheishuoltajan luona. Vuoroasumistilanteessa lapsella voi edelleen olla vain yksi virallinen osoite, joka kirjataan sopimukseen ja ilmoitetaan maistraattiin.

Vanhemmalla on velvollisuus ilmoittaa toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutolla olisi vaikutusta huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen, ellei kyse ole henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvasta välittömästä ja vakavasta uhasta.

Molempien vanhempien velvollisuus on myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja välttää kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Tarvittaessa tapaamiset voivat toteutua tuetusti tai valvotusti.

Elatusapu ja elatustuki

Elatusapu ja elatustuki

Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta oman kykynsä mukaan. Elatusapua voidaan maksaa myös vuoroasumisessa. Elatusvelvollisuus voidaan vuoroasumisessa vahvistaa kummalle tahansa vanhemmista, riippumatta siitä kumman luona lapsi on kirjoilla.

Maksamaton elatusapu voidaan ulosmitata elatusvelvolliselta. Aiemmin vahvistettu elatusapu voidaan muuttaa joko lastenvalvojan vahvistamalla uudella sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet ovat vahvistamisen jälkeen muuttuneet olennaisesti.

Elatustuki turvaa alaikäisen lapsen oikeuden riittävään elatukseen silloin, kun lapsen molemmat vanhemmat eivät osallistu hänen elatukseensa. Elatustuen maksamisesta vastaa Kansaneläkelaitos.

Sisältöjulkaisija

Lastenvalvoja Heinävesi, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Puhelin ja soittoajat
Lastenvalvoja Riikka Pietarinen 013 330 5239
ma–pe klo 9–10
Käyntiosoite
Torikatu 18 A, 3.krs, 80100 Joensuu

somejako