Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Siun soten yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 § 8
14.11.2019

Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös Siun soten yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 § 8

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS VÄLIPÄÄTÖS 19/0505/2

 

Antopäivä
1.11.2019

Diaarinumero
00822/19/2299
00951/19/2299

ASIA Hakemus täytäntöönpanon kieltämiseksi kunnallisasiassa

Valittajat

Ilomantsin kunta
Outokummun kaupunki

Päätös, johon on haettu muutosta

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuusto 19.3.2019 § 8

Yhtymävaltuusto on yhtymähallituksen esityksestä päättänyt, että liitteen mukaiset jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet liitetään vuoden 2019 talousarvioon. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kyseiset maksuosuudet vuoden 2019 laskutuksen perustaksi.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Ilomantsin kunnan valitus

Yhtymävaltuuston päätös 19.3.2019 § 8 on kumottava ja asia on palautettava yhtymävaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä velvoitettava korvaamaan Ilomantsin kunnan oikeudenkäyntikulut asiassa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden ratkaisun antamispäivästä lukien.

Vaatimuksia on perusteltu valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Outokummun kaupungin valitus
Yhtymävaltuuston päätös 19.3.2019 § 8 on kumottava ja sen täytäntöönpano on kiellettävä. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on velvoitettava korvaamaan Outokummun kaupungin oikeudenkäyntikulut korkoineen.
Vaatimuksia on perusteltu valituksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Lausunnot
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitus on antanut valitusten johdosta lausunnot, joissa on täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta lausuttu seuraavaa:

Mikäli yhtymävaltuuston valituksenalainen päätös kumottaisiin, kuntien maksuosuudet voidaan oikaista siihen tilanteeseen, jossa ne olivat ennen valituksenlaisia päätöksiä. Näin ollen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole tarvetta.

Merkitään
Hallinto-oikeudella on tätä asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään Ilomantsin kunnan ja Outokummun kaupungin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksestä 19.3.2019 § 7 tekemien valitusten (hallinto-oikeuden diaarinumerot 00821/19/2299 ja 00950/19/2299) oikeudenkäyntiasiakirjat. Lisäksi käytettävissä ovat olleet Ilomantsin kunnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen päätöksestä 1.3.2019 § 48 tekemän valituksen (hallinto-oikeuden diaarinumero 00631/19/2299) oikeudenkäyntiasiakirjat.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää Pohjois-Karjalan sosiaali - ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksen 19.3.2019 § 8 täytäntöönpanon kieltoa koskevat hakemukset.

Hallinto-oikeus antaa päätöksen valitusten osalta myöhemmin.

Perustelut
Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Hallinto-oikeus katsoo, että päätöksen täytäntöönpanoa ei ole tähän mennessä saadun selvityksen perusteella syytä kieltää.

Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainittu

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.33 K).

Päätöksen on tehnyt hallinto-oikeustuomari Jukka Hartikainen, Terhi Vanala
ja Marika Turunen.

Esittelevä jäsen  Marika Turunen

Sauli Hakkarainen
lainkäyttösihteeri

Jakelu

Päätös  Ilomantsin kunnanhallitus
Oikeudenkäyntimaksu maksutta
Päätös  Outokummun kaupunginhallitus
Oikeudenkäyntimaksu maksutta

Jäljennös Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava päätöksestä.
Asiakirjoihin


Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto -oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.

Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi , valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista . Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus . Sähköisen asiointipalvelun kautta tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä . Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä , kolmantena päivänä tiedoksianto - tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä . Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle . Valitusasiakirjat liitteineen voi toimittaa sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero , joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voi-
daan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja , jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite: PL 180, 00131 Helsinki Telekopionumero: 029 56 40382
Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki Sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

LO 00.33 K

somejako