Ammattilaiset kuva

Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyssä laissa (922/2011) yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Yksityisinä palveluina voidaan tuottaa esimerkiksi

 • sosiaalityötä
 • sosiaaliohjausta
 • sosiaalista kuntoutusta
 • perhetyötä
 • kotipalvelua
 • kotihoitoa
 • asumispalveluja
 • laitospalveluja
 • liikkumista tukevia palveluja
 • päihdetyötä
 • mielenterveystyötä
 • kasvatus- ja perheneuvontaa
 • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa.

Ilmoituksenvaraiset palvelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake on saatavilla Aluehallintoviraston verkkosivuilla

Siun sotelle ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lähetetään osoitteella

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, M-talo, 3. kerros
80210 Joensuu

Siun sotesta ilmoitus liitteineen ja lausuntoineen lähetetään aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen palvelutuottajan merkitsemisestä yksityisten palvelun antajien rekisteriin.

Luvanvaraiset palvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla

Omavalvontasuunnitelma

Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee varautua mahdollisiin kriittisiin tilanteisiin sekä kuvata kuinka toimitaan, jos palvelu ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joten se tulee voida antaa asiakkaalle. Suunnitelman tulee lisäksi olla nähtävillä palveluntuottajan toimitiloissa.

Palveluntuottajan tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää suunnitelma aina tilanteen muuttuessa.

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta tarkemmin Valviran verkkosivuilla

Yhteystiedot Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat

Valvonnan yhteystiedot

Ikäihmisten palvelut

Tuomas Kumpula
Valvontapäällikkö
Puh. 013 330 8499
tuomas.kumpula@siunsote.fi

Tuula Kiviniemi
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 4276
tuula.kiviniemi@siunsote.fi

Vammaispalvelut

Marjo-Riitta Reinikainen
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 6003
marjo-riitta.reinikainen@siunsote.fi

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut

Anne-Mari Salakari
Valvonta-asiantuntija
Puh. 013 330 6070
anne-mari.salakari@siunsote.fi

Lastensuojelu

Kaisa Tanskanen

Hallintopäällikkö
Puh. 013 330 6605

kaisa.tanskanen@siunsote.fi

 

Valvonnan yhteinen sähköpostiosoite:

valvontatiimi@siunsote.fi

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

 

Palveluseteleihin liittyvät asiat:
palveluseteli@siunsote.fi

somejako