Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Asiointi kuva

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Siun sotelle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyyntöjen toimittaminen ja käsittely

Siun sotelle osoitetun tietopyynnön voi osoittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen viivytyksettä käsittelyyn oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, johon tietopyyntö kohdistuu. Jos Siun sote vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Julkiseen asiakirjaan kohdistuvaa pyyntöä ei tarvitse perustella ja sen voi tehdä anonyymisti. Jos tietopyyntösi koskee salassa pidettävää asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun on ilmoitettava myös tietojen käyttötarkoitus ja pystyttävä todentamaan henkilöllisyytesi.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tiedon antaminen vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, tieto annetaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tiedon antaminen edellyttää erityistoimenpiteitä, siitä voidaan julkisuuslain 34 §:n nojalla periä tuotehinnaston mukainen maksu.

Jos tietopyynnön mukaisia tietoja ei voida luovuttaa, viranomaisen on aina perusteltava kieltäytyminen tiedon antamisesta ja kerrottava se lainkohta, jonka perusteella tieto on salassa pidettävä tai ei-julkinen. Pyynnön esittäjälle on tarvittaessa annettava kieltäytymisestä valituskelpoinen päätös.

HUOM! Jos haluat asiakirjan kopion omista asiakas- ja potilastiedoista, katso ohjeet sivulta: Asiakirjojen kopiot - siunsote.fi.

Kirjaamon yhteystiedot

Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Puhelin: 013 330 8285 (puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to 10–14.30)

Postiosoite: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote, Kirjaamo, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon myös Suomi.fi Viestit -palvelussa. Palvelu on tarkoitettu viranomaisviestintään ja edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Asiarekisteri

Siun sote ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista.

Pääasiallisesti Siun soten asiarekisterin muodostavat asianhallintajärjestelmä, asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja asianhallintajärjestelmä. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on myös sopimus- ja kilpailutusjärjestelmissä, rakennuttamisen hallinnan järjestelmässä, rekrytointi- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä sekä sähköisessä arkistossa.

Tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan Siun sote tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa syntyvien tietoaineistojen kokonaisuutta. Kustakin tietovarannosta on kuvattu keskeiset tietokokonaisuudet tietovarannossa, tietojärjestelmät, joissa tietovarantoon sisältyvää tietoa pääasiassa käsitellään, sekä esimerkkejä hakutekijöistä, joilla tietovarannosta voidaan hakea tietoa.

Asiakirjajulkisuuskuvaus Tietovarannot

Hallinto
Henkilöstö
Talous
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Pelastustoimi
Ympäristöterveydenhuolto
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opetus (31.7.2022 saakka)

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Linkki Henkilötietojen käsittely

somejako