Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä määritellään palvelutaso
21.11.2023

Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä määritellään palvelutaso

Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksissä määritellään se, kuinka Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote järjestää pelastustoimelle ja ensihoidolle kuuluvat lakisääteiset ja muut palvelutasopäätöksissä sovitut tehtävät. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli päätöksiä kokouksessaan. Palvelutasopäätökset sisältävät suunnitelmat palvelutasojen kehittämisestä vuoden 2027 loppuun mennessä. Palvelutasopäätöstä laadittaessa pelastuslaitos on huomioinut kansallisesti ja maakunnan merkittävät riskit. Tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu myös hyvinvointialueen strategia ja valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle. Pelastuslaitos sitoutuu toiminnassaan sekä hyvinvointialueen että kansallisiin pelastustoimen tavoitteisiin ja arvoihin.

Pelastustoimen painopisteet tulevalle palvelutasopäätöskaudelle:

 • Pelastusasemat tarjoavat turvallisuuden lähipalveluja monipuolisesti.
 • Parannamme kiireellisen avun saatavuutta ensihoito- ja pelastustehtävissä lakisääteiselle tasolle.
 • Tiivistämme yhteistyötä hyvinvointialueen muiden toimijoiden kanssa. 
 • Tuemme ihmisten auttamiskykyä ja turvallisten elin- ja työympäristöjen muodostumista.
 • Vahvistamme maakunnallista varautumista sekä varmistamme valmiuden väestönsuojelutehtävien hoitamiseen.
 • Kiinnitymme osaksi hyvinvointialuetta ja kansallista pelastustoimea.
 • Varmistamme pelastuslaitoksen henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin, sitoutumisen ja riittävyyden.

Tulevan palvelutasopäätöskauden aikana pelastustoimen toimintavalmiuden perusrakenteiden kehittämistä jatketaan, jotta se saadaan vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja onnettomuusriskejä. Keskeiset tunnistetut muutokset ja niiden vaikutukset pelastuslaitoksen toimintaan ovat:

 • Henkilöstön saatavuuden heikentyminen edellyttää pelastuslaitoksen toiminnan ja rakenteiden muuttamista siten, että henkilöstöresurssia käytetään nykyistä tarkemmin osaamisen ja kelpoisuuden mukaisissa tehtävissä. Muutos toteutetaan vähentämällä pelastushenkilöstön osuutta ensihoitopalvelusta purkamalla moniammatillista toimintaa.
 • Pelastustoiminnan toimintavalmiuden runkoa on vahvistettava toimintavalmiuden puutteiden korjaamiseksi ja varallaolosta on pääosin luovuttava kiireellisen toiminnan varmistamisessa. Muutos toteutetaan perustamalla päivystäviä pelastusasemia toimintavalmiuden rungoksi alueellisesti ja seudullisesti järkevillä tavoilla sekä tukemalla sivutoimisen pelastushenkilöstön toimintaedellytysten säilymistä muutoksen yhteydessä.
 • Pelastuslaitos edelleen varautuu toimintansa hoitamiseen yhteiskunnan normaaliolojen häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja väestösuojelutilanteissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä korostuvat ensihoidon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja yhteistyön tiivistäminen

Pelastuslain edellyttämien lakisääteisten palvelujen lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut Pohjois-Karjalassa. Ensihoidon palvelutasopäätöksen tavoitteena on tavoittaa valtaosa alueen ensihoitoa tarvitsevista potilaista tavanomaisesta elinympäristöstään (esimerkiksi koti, työpaikka) määritellyissä tavoiteajoissa.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisältö painottuu potilaiden saaman palvelun ja hoidon alkamisen aikaviivekriteereihin, joihin ei esitetä muutoksia aiempaan palvelutasopäätökseen nähden.

– Ensihoidossa yksikkömäärä- ja tavoiteajat säilyvät entisellään. Uutta ja hyvin tarpeellista on ensihoidon johtamisjärjestelmän uudistaminen, kertoo ylihoitaja ja palvelupäällikkö Päivi Heikkinen.

Ensihoidon painopisteet tulevalle palvelutasopäätöskaudelle:

 • Pelastuslaitoksella ensihoidon johtamisjärjestelmä uudistetaan ja samalla vahvistetaan hoitotyön johtamista ja ensihoitohenkilöstön saamaa ammatillista tukea. Johtamisjärjestelmän uudistaminen vaatii resurssin lisäämistä 2 HTV:llä.
 • Ikäihmisten palvelujen toimialueen ja pelastuslaitoksen välistä yhteistyötä tiivistetään ja palveluintegraatiota syvennetään kotihoidon osa-alueella.
 • Kaikissa ensihoidon yksiköissä ylläpidetään kyvykkyys pelastustoiminnan aloittamiseen ja tukitehtäviin.
 • Ensihoitopalvelun siirtyminen kokonaisuudessaan viranomaisten turvallisuusverkon käyttäjäksi.
 • Erityistilanteiden yksikön kyvykkyyttä laajennetaan vaarallisten aineiden onnettomuuksiin.

Ensihoidon ja pelastustoimen palvelutasopäätökset on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ja ne muodostavat pelastuslaitoksen palvelutuotantoon yhtenäisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa integroidun palvelutuotannon ensihoidon, pelastustoimen, yhteispäivystyksen ja kotiin palvelujen vietävien osalta.

Seuraavat askeleet ja päätöksenteko

Pohjois-Karjalan kunnat ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat jo lausuneet pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Seuraavaksi palvelutasopäätökset etenevät hyvinvointialueen aluehallituksen käsittelyyn, jonka jälkeen hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää molemmista palvelutasopäätöksistä yhdessä hyvinvointialueen talousarvion kanssa.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle, että palvelutasopäätökset hyväksytään sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2024–2027 ja määrärahat varataan kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue valmistelee ensi vuoden talousarvion 15 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, jotta palvelut saadaan lakisääteiselle tasolle. Lisäpanostuksia tarvitaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen, ikääntyneiden asumispalveluihin, lapsiperhepalveluihin sekä edellä mainittujen pelastuspalvelujen kehittämiseen.

Vaikutukset maakunnan asukkaiden turvallisuuteen

Mikäli palvelutasopäätökset ja ensi vuoden talousarvio hyväksytään joulukuun aluevaltuuston kokouksessa esityksen mukaisesti, pelastus- ja ensihoitopalvelujen palvelutaso ei heikkenisi, vaan päinvastoin palvelutasoa kehitettäisiin tulevina vuosina. Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi pitää tärkeänä maakunnan asukkaiden turvallisuuden näkökulmasta, että pelastuslaitoksen tuottamat palvelut säilyvät jatkossakin lähipalveluina ja tarvittava apu tulee hätätilanteissa riittävän nopeasti.

– Hyvinvointialueen tavoitteena on tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta panostaa lakisääteisten palveluiden parantamiseen. Pelastustoimen palvelutason parantaminen ja toimintavalmiuspuutteiden korjaaminen ovat mukana näissä panostuksissa ja ne on huomioitu myös talousarviovalmistelussa. Kiristynyt turvallisuustilanne huomioiden paitsi päivittäisen perusvalmiuden on oltava hyvällä tasolla, niin myös väestösuojeluvalmiuteen ja poikkeusoloihin varautumiseen on panostettava, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi summaa.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan 16.11.2023 kokouksen pöytäkirja Siun soten Dynasty-tietopalvelussa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)