Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Yhteisasiakasohjauksen osaamista vahvistetaan
06.10.2022

Yhteisasiakasohjauksen osaamista vahvistetaan

Siun soten yhteisasiakasohjauksessa on vahvistettu osaamista suorittamalla kansainvälisesti arvostettu sertifikaatti. Kaikista Siun soten asiakkaista noin 10 prosenttia on niin kutsuttuja yhteisasiakkaita ja nämä asiakkaat käyttävät yli 70 prosenttia Siun soten kustannuksista.
Siun sote on sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti kehittänyt edistyksellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on vuonna 2018 kuntayhtymässä käynnistetty yhteisasiakastoiminta, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa.
Yhteisasiakasohjauksen asiakkaita ovat paljon apua ja tukea tarvitsevat asiakkaat ja perheet. Yleensä yksittäisen soteammattilaisen apu ei heille ole riittävää vaan siihen tarvitaan ryhmä ammattilaisia. Toiminnan tavoitteena on laajasti tukea tarvitsevan asiakkaan kokonaisvaltainen palveluiden ja tuen tarpeen arviointi, suunnittelu sekä koordinointi.
Kaikista Siun soten asiakkaista noin 10 prosenttia on niin kutsuttuja yhteisasiakkaita ja nämä asiakkaat käyttävät yli 70 prosenttia Siun soten kustannuksista. Laskennallisesti yhteisasiakkaita Siun soten alueella on noin 14 000.

On mahdollista, että yhteisasiakas ’tippuu’ kaikkien palveluidemme siiloihin ja väleihin. Tällöin asiakas ei kuulu kenellekään, vaikka kuuluu lähes kaikille ja tarvitsee kaikkien palveluita. Tämä voi johtaa esimerkiksi asiakkaan runsaisiin päivystyskäynteihin ja turhautumiseen. Ei ole asiakkaan, henkilökunnan eikä organisaation etu, että yhteisasiakkaita pompotellaan palvelusta toiseen. Onneksi meillä on yhteisasiakasohjaus ja sen toteuttaminen on Siun sotessa jo pitkällä, sanoo palvelusuunnittelija Niina Ronkainen.

Tavoitteena syventää tietoa ja jakaa kokemuksia 

Siun soten yhteisasiakasohjaus on kevään 2022 aikana osallistunut IFIC:n (Kansainvälinen integroidun hoidon säätiö) järjestämään kansainväliseen ja arvostettuun etäkoulutukseen ja suorittanut integroidun hoidon sertifikaatin. IFIC on poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton kansainvälinen säätiö, joka on perustettu vuonna 2011. Säätiö toimii yli 70 maassa. Sen tavoitteena on toimia integroidun hoidon johtavana äänenä ja puolestapuhujana ennakoivalla yhteistyöllä edunsaajiensa kanssa. 
IFIC pyrkii tarjoamaan foorumin tiedonvaihtoon, jonka perimmäisenä tavoitteena on maksimoida ihmisten ja yhteisöjen terveys ja hyvinvointi ja samalla parantaa terveys- ja hoitojärjestelmien yleistä tehokkuutta ja kestävyyttä. IFIC:n visiona on, että ihmiset, perheet ja yhteisöt hyötyvät henkilökeskeisestä integroidusta hoidosta ja tuesta terveytensä, hyvinvointinsa ja itsenäisyytensä maksimoimiseksi. IFIC pyrkii saavuttamaan visionsa johtamalla muutosta sekä toteuttamalla tiedon kehittämistä ja vaihtoa.
Yhteisasiakasohjauksen käymän koulutuksen tavoitteena oli syventää tietoa integratiivisesta hoitotyöstä ja päästä jakamaan Siun sotessa saatuja kokemuksia kansainvälisesti eri ammattilaisten kesken sekä kuulemaan asiakaskokemuksia kokemusasiantuntijoiden kautta. 
Koulutuksesta tärkeinä ajatuksina integratiivisen työn onnistumisessa nousivat yhteisen vision ja arvojen merkitys sekä yhteinen näkemys siitä, mitä tarkoitetaan integraatiolla ja integratiivisella hoidolla sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakkaiden kokonaisvaltaisen tilanteen huomioiminen ja heidän kuulemisensa omasta elämäntilanteestaan nousivat ensiarvoisen tärkeäksi hyvinvoinnin, pärjäämisen ja terveyden edistämisessä. 

Tärkeintä on kysyä, mikä asiakkaalle itselleen on merkittävää heidän elämäntilanteessaan ja mitä he tarvitsevat, jotta pärjäisivät paremmin elämässään, toteaa palvelusuunnittelija Niina Ronkainen Siun sotesta.

Yhteisesti luotu hoito- ja palvelusuunnitelma kokoaa asiakkaan tilanteen ja suunnitelmat yhteen ja tukee sekä asiakasta että ammattilaisia hoidon- ja palveluiden järjestämisessä asiakaskeskeisesti.  

Tärkeää on huomioida ja hyödyntää myös yhteisöllisyyttä ja sen mahdollisuuksia tukea ja auttaa kansalaisia heidän hyvinvoinnissaan. Meidän tulisi myös miettiä, miten ja millainen hallinto, johtaminen ja rahoitusjärjestelmä tukisi ja mahdollistaisi paremmin integraatiota sekä kehittää potilas- ja asiakastietojärjestelmiä sekä digitaalisia palveluita integraatiota edistäväksi, mahdollistaa asiakkaiden osallistuminen ja osallistaminen omaan hoitoonsa tätä kautta, jatkaa Ronkainen. 

Yhteisasiakasohjauksessa Siun sotessa on päästy jo toteuttamaan edistyksellisesti integratiivista työotetta vuodesta 2018 lähtien asiakkaiden hoidon- ja palveluiden järjestämiseksi moniammatillisessa yhteistyössä yli sektorirajojen. 

Tämä koulutus toi työhömme lisää tietoa, joka vahvistaa osaamistamme integratiivisen hoidon ja palveluiden koordinoijina sekä saimme vahvistusta siitä, miten tärkeää on varmistaa ja kehittää tulevaisuudessakin integratiivisen sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista. Tämän koulutuksen myötä saimme uusia eväitä ja kansainvälisiä tuulia, josta hyötyvät Siun soten asiakkaat, Ronkainen mainitsee.  

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Yhteydenotot toistaiseksi viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi