Navigation Menu

There are no pages to display for the current page level.

Siun sote kuva

Hankkeet

Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla (AVOT)

Hankeaika: 1.10.2016-31.10.2018

Keskeinen sisältö: AVOT-hanke toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O). AVOT-hankkeen tavoitteena on, että kotihoito toimii, omais- ja perhehoito vahvistuu, osallisuus lisääntyy, hyvinvointiteknologia on hyötykäytössä ja Auttava omainen -toimintamalli vahvistaa vertaistukea. AVOT-hankkeessa luodaan Siun soten alueelle yhteensovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus, minkä tarkoituksena on turvata ikäihmisille yhdenvertaiset palvelut. Tavoitteena on tukea kotona asumista ja lisätä elämän mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Lisäksi vahvistetaan kaikenikäisten omais- ja perhehoitoa ja luodaan verkostomainen omais- ja perhehoidon ohjauskeskus. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote, Karelia AMK ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä.

Yhteyshenkilö: Soile Syrjäläinen, projektipäällikkö

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 289 690 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 1 612 112 euroa

Hankkeen materiaalit:

Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishanke Siun sotessa (P-K LAPE)

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: P-K LAPE-hanke toteuttaa Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihanketta, joka on osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. LAPE-kärkihankeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä Siun soten toiminta-alueella. Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena on tuottaa lapsiperheiden palvelut jatkossa oikea-aikaisesti ja huomioida entistä paremmin perhe kokonaisuutena.

Perhekeskustoimintamallilla haetaan palvelukokonaisuutta, jossa toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Jokaiselle perheelle nimetään vastuutyöntekijä, joka vie palveluprosessia eteenpäin. Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta ja Heinäveden kunta.

Hankkeeseen osallistujat: Hankekonsortion muodostavat Siun sote ja Karelia AMK.

Yhteyshenkilö: Iija den Herder, projektipäällikkö

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 700 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio: Kokonaiskustannukset 844 604 euroa

Hankkeen materiaalit:

Siun valinnanvapaus (SiVa) -hanke

Hankeaika: 1.12.2017–31.12.2018. Hankkeen jatko 1.1.–31.10.2019.

Keskeinen sisältö: Hankkeessa kokeillaan henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Hanke on osa Suomen hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta, jolla tuotetaan tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Kokeilun tavoitteena on saada tietoa henkilökohtaisen budjetin käytöstä vammaisten henkilöiden tarvitsemissa palveluissa. Kokeilun aikana perustetaan palvelu- ja neuvontayksikkö, jossa työskentelee ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita. Kokeilulla halutaan saada kokemuksia vaikuttavuusajattelumallin vahvistamisesta, palvelusetelikokonaisuuksien hallinnasta ja painopisteen siirtämisestä ostopalveluista palvelusetelituotantoon.Kokeilun toiminta-alueena on maantieteellisesti koko Siun soten alue, lukuun ottamatta Tohmajärven ja Rääkkylän kuntaa, joissa kokonaisulkoistetusta palvelutuotannon toteutuksesta vastaa koko hankkeen ajan Attendo.

Vuoden 2019 hankeajan tavoitteena on saada kokeiluun osallistuvien palvelujen käyttäjien ja eri toimijoiden kokemuksia henkilökohtaisen budjetin vaikutuksista. Toisena tärkeänä tavoitteena on hajautetun palveluohjaus- ja neuvontayksikön valmistelu osaksi sote-järjestäjän tehtävää. Yksikön toiminnan mallintamisessa ja juurruttamisessa Siun soten alueella oleviin rakenteisiin otetaan huomioon tulevat integraation tarpeet.

Yhteyshenkilö: Leena Suhonen, projektipäällikkö

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kokeilulle 633 312 euron valtionavustuksen.

Hankkeen kustannusarvio: Kokeilun kokonaiskustannukset ovat 791 640 euroa.

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) –hanke

Hankeaika: 2017–2018

Keskeinen sisältö: VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista. UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta mm. osaamisen vahvistamisen, laajan yhteistyön ja hyvien käytäntöjen levittämisen avulla. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. 17 toimijan yhteishankkeen vaikutusalueella on yhteensä yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattaa 184 kuntaa.

Siun soten VESOTE -kehittämiskohteena on liikuntaneuvonta osaksi moniammatillisten tiimien työtä pitkäaikaissairaiden hoidossa. Hankkeessa toimii kaksi liikuntaneuvojaa viidellä eri terveysasemalla tyypin 2 diabetesasiakkaiden ohjauksessa ja alueen ammattilaisten elintapaohjauksen osaamista vahvistetaan lähi- ja verkkokoulutusten avulla.

Yhteyshenkilö: Eeva Elomäki, hankekoordinaattori

Lisätietoa VESOTEsta ja STM:n kärkihankkeesta:

 

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme:

SiVa-hankkeen uutiskirje
Uutiskirjeessä kerrotaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun etenemisestä.
Lue lokakuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Perhekeskusten terveiset
Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.
Lue lokakuun 2019 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)